Spółki zagraniczne (offshore)

 

1. Po co zakładać spółkę zagranicą?

Zalety wykorzystania podmiotów zagranicznych:

 • Rozwiązanie to jest znacznie tańszą alternatywą dla dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • Niektóre rozwiązania pozwalają zmniejszyć lub zlikwidować opodatkowanie, a nie tylko odroczyć
 • Możliwość działania w sposób anonimowy
 • Możliwość działania w bardziej stabilnym i przyjaznym otoczeniu prawnym

 

2. Dla kogo spółka zagraniczna (offshore) może być korzystna?

 • Dla inwestorów giełdowych
 • Dla przedsiębiorców zajmujących się importem lub eksportem w ramach UE (dostawy wewnątrzunijne)
 • Dla przedsiębiorców chcących obniżyć obciążenia podatkowe
 • Dla osób chcących więcej anonimowości w działalności gospodarczej
 • Dla angażujących się kapitałowo w różne przedsięwzięcia np. typu private equity
 • Dla osób chcących zdywersyfikować miejsca lokowania swoich aktywów

 

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki zagranicznej, skontaktuj się z nami. Współpracujemy z renomowanym podmiotem zajmującym się doradztwem i zakładaniem spółek zagranicznych.

 

3. Proponowane lokalizacje

 • Cypr

Wyspa Cypr jest największą wyspą Morza Śródziemnego. Jej powierzchnia wynosi ponad 9 tys. km2, a liczba ludności ok. 1,1 mln. Językami urzędowymi są grecki i turecki, ale większość Cypryjczyków mówi również po angielsku i język ten jest bardzo często używany w biznesie. Cypr jest członkiem Unii Europejskiej.

1. Zalety

Dzięki korzystnym zapisom cypryjskiego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem prowadzenie działalności z wykorzystaniem spółki cypryjskiej może być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Cypr jest członkiem Unii Europejskiej. Nie jest więc zaliczany do tzw. rajów podatkowych prowadzących szkodliwą politykę podatkową. W związku z tym można swobodnie kształtować politykę cenową ‘przenosząc’ przychody (i dochody) na Cypr. Popularne jest świadczenie usług doradczych przez spółki cypryjskie na rzecz podmiotów w Polsce oraz nabywanie środków trwałych i innych aktywów przez spółki cypryjskie z dyskontem a następnie ich odsprzedaż po cenach rynkowych.

2. Podstawowe zasady podatkowe

 • Podatek dochodowy od osób prawnych na Cyprze wynosi 10%.
 • Wypłata dywidendy przez spółkę cypryjską na rzecz polskich właścicieli obłożona jest podatkiem w wysokości 10% (zamiast 19% w Polsce). Ten podatek (w wysokości 10%) nie jest jednak pobierany na Cyprze [klauzula tax sparing], a w Polsce należy zapłacić tylko różnicę między 19% podatkiem należnym w Polsce a 10% podatkiem należnym, ale niepobranym na Cyprze. W konsekwencji właściciel otrzymuje dywidendę opodatkowaną podatkiem w wysokości 9%.
 • Na Cyprze nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Spółka cypryjska jest więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla zasobniejszych inwestorów giełdowych.
 • Poza tym właściciel spółki może wypłacić część dochodów w postaci wynagrodzenia dla niego jako jednego z dyrektorów spółki cypryjskiej, które nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Aby skorzystać z wymienionych przywilejów spółka musi być cypryjskim rezydentem podatkowym, a więc większość dyrektorów musi urzędować na Cyprze. Zwykle jest to dwóch dyrektorów na Cyprze pobierających niewielkie wynagrodzenie oraz właściciel spółki i zarazem trzeci dyrektor w Polsce.

 

UWAGA:

Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej miedzy Polską a Cyprem. Na skutek tych zmian wypłata polskim wspólnikom zysków ze spółek cypryjskich będzie wyżej opodatkowana niż dotychczas.

 

Jednak odpowiednia rekonfiguracja struktury udziałów i spółek zagranicznych pozwala nie tylko zachować atrakcyjne warunki podatkowe, ale wręcz je poprawić. Jest to rozwiązanie zgodne z prawem, oparte na zapisach umów międzynarodowych, realizowane w ramach OECD i poparte interpretacjami podatkowymi.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu rozwiązaniem prosimy o kontakt z nami.

 

 • Wyspy Bahama

Wyspy Bahama (Wspólnota Bahamów) leżą na Morzu Karaibskim. Łączna powierzchnia Wysp wynosi 14 tys. km2, a liczba ludności to ok. 330 tys. Językiem urzędowym jest język angielski.

Bahamy uważane są za raj podatkowy. Na Wyspach nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku obrotowego, podatku od nieruchomości, ani podatku od spadków. Nie występują również podatki od dywidend, lokat, tantiem i wynagrodzeń.

Udziałowcami, dyrektorami i innymi osobami pełniącymi ważne funkcje w firmach mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Osoby te mogą być dowolnej narodowości i rezydować w dowolnym państwie. Również wymogi dotyczące księgowości i dokumentów firmy są bardzo liberalne.

 

 • Belize

Belize (znane wcześniej jako Honduras Brytyjski) to państwo leżące w Ameryce Środkowej na Półwyspie Jukatan. Jego powierzchnia wynosi 23 tys. km2, a liczba ludności ok. 330 tys. osób. Językiem urzędowym w Belize jest język angielski.

Podmioty offshore w Belize mogą przybierać  formę:

 • International Business Company (IBC)
 • Trust
 • Bank międzynarodowy (International Bank)

Przedsiębiorstwa IBC

Pod rządami ustawy z 1990 roku przedsiębiorstwa IBC są wyłączone z większości form opodatkowania. Wyłączenia dotyczą m.in.:

 • Wszystkich dochodów przedsiębiorstwa IBC,
 • Wszystkich dywidend wypłacanych przez IBC osobom będącym i niebędącym rezydentami w Belize,
 • Wszystkich odsetek, czynszów, tantiem, odszkodowań i innych kwot wypłaconych przez IBC osobom niebędącym rezydentami w Belize,
 • Zysków kapitałowych z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych przedsiębiorstwa IBC zrealizowanych przez osoby niebędące rezydentami w Belize.

Przedsiębiorstwa IBC są wyłączone z płacenia opłat skarbowych dotyczących:

 • Dokumentów związanych z przeniesieniem własności na rzecz IBC lub przez IBC,
 • Dokumentów związanych z transakcjami dotyczącymi akcji, obligacji i innych papierów wartościowych przedsiębiorstwa IBC,
 • Dokumentów związanych w jakikolwiek sposób z aktywami i działalnością IBC.

Trusty

Jeśli przekazujący majątek nie jest rezydentem w Belize w trakcie roku podatkowego i żaden z beneficjentów nie jest rezydentem w Belize w tym roku oraz własnością trustu nie są nieruchomości usytuowane w Belize, wyłączenia podatkowe obejmują:

 • Dochody trustu z tego roku wymienione we wszystkich przepisach ustawy o podatku dochodowym
 • Żaden podatek od nieruchomości, od spadków i darowizn związany z własnością trustu nie jest płacony w przypadku zmiany własności związanej ze śmiercią w tym roku, oraz
 • Żadna opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku wszystkich instrumentów wykonanych w tym roku i dotyczących własności trustu lub transakcji przeprowadzonych przez powiernika w imieniu trustu.

Bank międzynarodowy (International Bank)

Banki międzynarodowe są wyłączone ze wszystkich form opodatkowania zysków, odsetek i dywidend otrzymanych w związku z działalnością bankową prowadzoną w Belize. Nie ma również opłat skarbowych od weksli i innych dokumentów.

 

 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze

To brytyjskie terytorium zamorskie na Morzu Karaibskim obejmujące 36 wysp i wysepek. Wyspy są niezależne w kwestiach gospodarczych i podatkowych. Językiem urzędowym jest język angielski a walutą – dolar amerykański. Ludność Wysp to ok. 22 tys. osób.

Prawodawstwo Brytyjskich Wysp Dziewiczych daje możliwość działania firmom typu International Business Company (IBC). Najważniejsze cechy takich firm to:

 • Zwolnienie z podatku dochodowego,
 • Minimalne i elastyczne wymogi prawne:
  • Wymagany jest tylko jeden członek zarządu i jeden udziałowiec,
  • Udziałowcy, członkowie zarządu i inne osoby pełniące wyższe funkcje w firmie nie muszą być rezydentami Brytyjskich Wysp Dziewiczych i nie  ma ograniczeń odnośnie ich narodowości,
  • Brak jest wymaganego minimalnego kapitału, akcje mogą być imienne lub na okaziciela i mogą być emitowane w dowolnej walucie,
  • Nie ma konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jeśli są prowadzone, nie ma wymogu ich audytowania,
  • Nie ma wymogu podawania danych udziałowców, członków zarządu i dyrektorów do państwowych rejestrów,
  • Zebrania udziałowców i posiedzenia zarządu nie muszą odbywać się na Wyspach i mogą być przeprowadzane telefonicznie,
  • Statut spółki to jedyny dokument, który musi być przechowywany w publicznym rejestrze.

Aby firma mogła korzystać ze statusu IBC musza być spełnione m.in. następujące warunki:

 • Firma nie będzie przeprowadzała transakcji z rezydentami Wysp Dziewiczych,
 • Firma nie posiada nieruchomości na Wyspach – może je tylko  dzierżawić na użytek biurowy.

 

 • Singapur

Singapur to miasto-państwo położone w Azji na krańcu Półwyspu Malajskiego. Ma powierzchnię niecałych 700 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 4,5 mln ludzi. Językami urzędowymi są: angielski, chiński (mandaryński), malajski, tamilski. Jest drugim (po Japonii) najbardziej rozwiniętym państwem Azji.

Singapur oferuje niskie stawki podatku dochodowego oraz wiele różnych zachęt i ulg dla inwestorów zagranicznych oraz wiele udogodnień w handlu międzynarodowym. Pozwalają one znacznie obniżyć i tak już niskie podatki.

Poniżej kilka z tych udogodnień:

 • International Headquarters Award (IHQ) pozwalający zagranicznym firmom, które chcą zarządzać swoją działalnością z Singapuru, obniżyć podatek do 10% (z 17%).
 • Global Trader Programme pozwala obniżyć podatek dochodowy firmom zarejestrowanym w Singapurze i zaangażowanym w międzynarodowy oraz regionalny handel.
 • Rada Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Economic Development Board) może uznać niektóre rodzaje działalności, które w Singapurze nie są obecne w wystarczającym rozmiarze, za priorytetowe. Firmy prowadzące taką działalność mogą liczyć na ulgi podatkowe przez nawet 15 lat.
 • Zamożne osoby prywatne posiadające osobiste aktywa o wartości netto co najmniej 20 mln dolarów singapurskich mogą, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać status miejsca stałego zamieszkania w Singapurze i korzystać z singapurskich stawek podatku dochodowego.

 

4.Jak założyć spółkę offshore (zagraniczną)?

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki zagranicznej, skontaktuj się z nami. Współpracujemy z renomowanym podmiotem zajmującym się doradztwem i zakładaniem spółek zagranicznych.

 

5. Koszty założenia i utrzymania spółki zagranicznej (offshore)

Koszt przygotowania i utrzymania zagranicznej struktury zależy od wybranych przez Klienta lokalizacji oraz skomplikowania struktury. Pojedyncza spółka to koszt od kilku tysięcy dolarów rocznie.

Optymalizacja dochodów - rozwiązania polskie

 

Polskie fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZAN)

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN) to fundusz dedykowany konkretnemu inwestorowi (osobie fizycznej, spółce, rodzinie), którego celem jest zebranie majątku w jedną strukturę, która zapewnia:

 • zwolnienie z podatku dochodowego do momentu umorzenia certyfikatów FIZAN-u,
 • anonimowość – rejestr właścicieli certyfikatów prowadzi TFI i nie ujawnia tej informacji na zewnątrz,
 • bieżąca wycena majątku – co kwartał wszystkie aktywa zebrane w funduszu są wyceniane przez niezależny podmiot, a wycena jest weryfikowana przez bank depozytariusz,
 • łatwość transferu (spadek, darowizna, sprzedaż) majątku, który jest zebrany w jednym funduszu i co kwartał wyceniany.

Fundusz jest formalnie zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jednak w praktyce działalność funduszu sprowadza się do niewielkich czynności administracyjnych, a zdecydowana większość decyzji inwestycyjnych i działań biznesowych jest realizowanych w spółkach wchodzących w skład funduszu. Jako że jest to fundusz stworzony dla konkretnego inwestora, decyzje dotyczące funduszu są podejmowane w porozumieniu inwestorem, gdyż uczestniczy on w Zgromadzeniu Inwestorów i/lub Radzie Inwestorów (odpowiednikach walnego zgromadzenia i rady nadzorczej). Dodatkowo działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Inne rozwiązania polskie

Proponujemy również inne rozwiązania podatkowe oparte o prawo polskie. Są one znacznie tańsze niż fundusze inwestycyjne zamknięte i w związku z tym dostępne dla mniejszych podmiotów.

Pomagamy przeprowadzić optymalizację dochodów m.in. w oparciu o posiadane przez firmę:

 • Znaki towarowe

W przypadku optymalizacji z wykorzystaniem znaków towarowych przeprowadzana jest wycena znaków towarowych. Jest ona dokonywana przez zespół złożony z doradców inwestycyjnych i prawników.

Wszystkie te działania mogą być poprzedzone ewentualną procedurą rejestracji znaku towarowego, jeśli nie jest do tej pory zarejestrowany.

 • Nieruchomości

Zadanie to jest wykonywane przez fachowców z zakresu podatków, finansów i prawa.

 • Niezamortyzowany majątek zakupiony z wykorzystaniem wsparcia unijnego

Optymalizacja jest przeprowadzana w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe, a także przepisy dotyczące dotacji dla przedsiębiorców.

Współpracujemy z doświadczonym doradcą podatkowym (prowadzącym m.in. szkolenia także dla pracowników urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów) i kancelarią prawną.

Osoby te pomagają również w racjonalizacji obciążeń ZUS-owskich i VAT-owskich.

 

 

Chcesz się dowiedzieć więcej -> skontaktuj się za nami

Indywidualne Konto Emerytalne - źródło korzyści podatkowych 

Co to jest IKE?

Dla kogo przeznaczone jest IKE?

Zalety IKE

Ograniczenia IKE

Przykładowe korzyści płynące z posiadania IKE


 

Co to jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to rozwiązanie pozwalające oszczędzać na emeryturę w ramach III filara. Jest ono uregulowane ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. IKE może być prowadzone przez różne instytucje finansowe jako: rachunek bankowy, fundusz inwestycyjny, ubezpieczenie lub rachunek inwestycyjny. My polecamy IKE w formie rachunku inwestycyjnego, ze względu na liczne zalety takiego rozwiązania, w tym – co bardzo ważne – możliwość uzyskania oszczędności podatkowych nawet w przypadku konieczności wypłaty środków przed emeryturą.

 

Dla kogo przeznaczone jest IKE?

IKE prowadzone w formie rachunku papierów wartościowych jest ciekawym rozwiązaniem dla osób fizycznych chcących ulokować środki rzędu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych na okres co najmniej roku lub chcących dokonywać wpłat mniejszych kwot przez dłuższy okres czasu. Do skorzystania z IKE w zachęcamy w szczególności:

 • zainteresowanych dodatkowym, dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę zwolnionym z podatku dochodowego;
 • chcących bezpiecznie lokować środki przez dłuższy okres czasu (co najmniej kilka lat);
 • inwestujących w fundusze inwestycyjne, chcących obniżyć koszty takich inwestycji;
 • inwestorów giełdowych inwestujących w akcje, obligacje i certyfikaty;
 • zainteresowanych odroczeniem podatku dochodowego od oszczędności i inwestycji.

 

Zalety IKE

IKE prowadzone w formie rachunku brokerskiego zwykle posiada szereg zalet, wśród których warto wymienić:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • brak sztywnego harmonogramu wpłat – środki mogą być wpłacane w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie*;
 • możliwość zawieszenia wpłat na dowolny okres czasu, bez żadnych konsekwencji finansowych (kar, opłat czy innych kosztów);
 • odroczenie lub zwolnienie z podatku dochodowego od odsetek, dywidend oraz zysków kapitałowych – większa efektywność inwestycji;
 • możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych środków w dowolnym momencie;
 • obniżenie podatku dochodowego od uzyskanego na IKE zysku w przypadku wypłaty środków przed uzyskaniem zwolnienia z podatku, jeżeli w okresie inwestycji na IKE pojawiały się lata zyskowne i stratne;
 • niskie koszty – atrakcyjne prowizje brokerskie z możliwością negocjacji przy dużej ilości zawieranych transakcji oraz darmowe prowadzenie konta;
 • dostępność – IKE może otworzyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat;
 • możliwość wykorzystania wielu rodzajów strategii inwestycyjnych - od daytradingu (spekulacja) do strategii „kup i trzymaj” (inwestycje długoterminowe).

*- w ciągu roku można wpłacić na IKE nie więcej niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok publikowanego na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2016 jest to 12 165 zł.

 

Ograniczenia IKE

IKE prowadzone w formie rachunku brokerskiego posiada pewne ograniczenia, czy to wynikające z regulacji prawnych, czy z samej konstrukcji rachunku:

 • Na konto IKE nie można wpłacić rocznie więcej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2016 górny limit wpłat wynosi 12 165 zł. Warto jednak pamiętać, że oddzielne konto może posiadać w rodzinie każda osoba pełnoletnia oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia, które w danym roku uzyskały dochody z własnej pracy – pozwala to rodzinie zwielokrotnić limit rocznych wpłat na IKE.
 • IKE w formie rachunku brokerskiego jest bardzo tanie, wymaga jednak samodzielnego dokonywania transakcji na giełdzie. Współpracownicy PIB-a służą pomocą w opracowaniu długoterminowego planu oszczędzania.

 

Przykładowe korzyści płynące z posiadania IKE

 

Bezpieczne lokowanie środków na emeryturę – alternatywa dla lokat

Załóżmy, że trzydziestokilkuletnia osoba planuje odkładać na emeryturę po 500 zł miesięcznie, czyli 6000 zł rocznie przez najbliższe 30 lat. Dla uproszczenia przyjmijmy, że cała kwota 6000 zł będzie zawsze inwestowana jednorazowo na początku roku, w dniu wypłaty odsetek za poprzedni rok. Oznacza to, że w tym dniu będziemy lokować nie tylko nowe środki, ale również sumę wpłat i odsetek zgromadzonych w poprzednich latach.

Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą wynik takiej inwestycji dla rocznych lokat bankowych obciążonych „podatkiem Belki” oraz dla obligacji skarbowych kupowanych na koncie IKE. W obu przypadkach przyjmujemy identyczną 5% stopę zwrotu z rocznej inwestycji.

Bezpieczne inwestycje na IKE

Suma wpłat w okresie oszczędzania wynosi 180 tys. złotych. Jak widać w podsumowaniu obu inwestycji, po 30 latach oszczędzania na lokatach bankowych można zgromadzić ok. 350 tys. złotych, natomiast wykorzystując do inwestycji o identycznej stopie zwrotu konto IKE, które zwalnia z podatku dochodowego, końcowa wartość kapitału przekracza 400 tys. złotych. Oznacza to, że nawet w przypadku długoterminowych bezpiecznych inwestycji IKE można zgromadzić o 1/7 więcej niż w banku. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu zwolnienia podatkowego i niskich kosztów IKE - prowizje brokerskie są w naszej symulacji blisko 5 razy mniejsze niż kwota podatku od odsetek pobranego przez bank.

 

Długoterminowe inwestycje emerytalne - alternatywa dla funduszy inwestycyjnych

Większość funduszy inwestycyjnych ma problem z uzyskiwaniem w długim terminie stóp zwrotu lepszych od szerokiego rynku, czyli indeksów giełdowych. Wynika to z faktu, że fundusze inwestycyjne:

 • pobierają relatywnie wysokie opłaty za zarządzanie (w przypadku funduszy akcyjnych mogą one sięgać rocznie 5% wartości aktywów),
 • ponoszą koszty zawierania transakcji na giełdzie,
 • często są zmuszone do sprzedaży taniejących akcji oraz do zakupu drożejących walorów, ze względu na ustalone limity inwestycyjne i fakt, że inwestorzy najczęściej dopłacają środki do funduszy w czasie hossy (drożejące akcje), a wycofują środki w czasie bessy (taniejące aktywa).

Chcąc oszczędzać na emeryturę nie interesują nas krótkoterminowe wahania rynku i chcemy systematycznie inwestować relatywnie niewielkie kwoty. W ramach tych założeń możemy samodzielnie założyć w ramach IKE własny „fundusz inwestycyjny”, który będzie realizował w prosty sposób naszą strategię polegającą na lokowaniu określonego procenta aktywów w akcje, obligacje czy towary. Udział poszczególnych klas aktywów każdy inwestor określa samodzielnie w taki sposób, aby czuć się z nim komfortowo – większy udział akcji oznacza większy zysk, ale i większe ryzyko strat.

Dzięki wykorzystaniu instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich, jak ETF-y czy certyfikaty, zapewniających stopy zwroty bardzo zbliżone do wyników szerokiego rynku nasze zadanie jest dość łatwe.

Kupując takie instrumenty finansowe tylko raz płacimy prowizję od transakcji (0,38%) i w ogóle lub w niewielkiej wysokości (przeważnie mniej niż 1% dla ETF-ów) ponosimy koszty zarządzania.

Portfel uzupełniamy o obligacje skarbowe lub korporacyjne i mam własny fundusz emerytalny, tani i zwolniony z podatku dochodowego.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy zarobić o kilka procent rocznie więcej niż uzyskalibyśmy w klasycznych funduszach inwestycyjnych.

 

 

Aktywne inwestowanie na rynku giełdowym

Załóżmy, że inwestor zgromadził na IKE środki w wysokości 50.000 zł i chce aktywnie inwestować na rynku akcji. Porównajmy wynik, jaki osiągnie inwestor wykorzystując zalety podatkowe IKE, w stosunku do rezultatu indywidualnych inwestycji prowadzonych na zwykłym rachunku maklerskim.

Oto przykładowe poziomy rocznych zysków i strat w kolejnych 7 latach inwestycji. Zakładamy, że po tym okresie inwestor będzie musiał wypłacić całość środków z IKE lub rachunku maklerskiego.

Na zwykłym rachunku inwestycyjnym rozliczenie podatkowe zysków kapitałowych następuje co rok, natomiast na IKE dopiero przy wypłacie środków, a więc w naszym przykładzie po 7 latach.

Inwestycje na IKE wariant 1

Jak widać, w przypadku gdy lata zyskowne i stratne przeplatają się ze sobą, wykorzystanie IKE dzięki optymalizacji podatkowej pozwala osiągnąć wyższą wartość końcową kapitału. Na zwykłym rachunku nie dość, że zapłacimy więcej podatku dochodowego (mimo kompensaty strat poniesionych w latach 3 i 5) to jeszcze podatek ten będziemy musieli odprowadzić do Urzędu Skarbowego wcześniej niż w przypadku IKE. Przekłada się to na mniejszy wypracowany zysk i osiągniętą średnioroczną stopę zwrotu (IRR).

Inwestycje na IKE wariant 2

W przypadku gdy wszystkie lata są zyskowne, odroczenie podatku na IKE daje możliwość reinwestycji kwot, które na zwykłym rachunku byłyby przeznaczone na zapłatę podatku PIT. Skutkuje to uzyskaniem wyższej stopy zwrotu i większej wartości kapitału na koniec inwestycji.

Inwestycje na IKE wariant 3

Jeśli jesteśmy zmuszeni wypłacić środki w momencie stosunkowo dużych strat po okresie zysków, w przypadku zwykłego rachunku nie otrzymujemy zwrotu podatku zapłaconego od zysku z lat poprzednich. Natomiast na IKE straty te są rozliczane razem z wcześniejszymi zyskami i powodują istotne obniżenie sumy płaconego podatku dochodowego.

 

Jak widać z powyższych przykładów, na IKE zawsze zapłacimy 19% od rzeczywiście osiągniętego zysku. Natomiast w przypadku zwykłego rachunku brokerskiego rzeczywista stawka podatku może wynosić 19% tylko w szczególnych wypadkach, ale nawet wtedy siła procentu składanego i możliwość odroczenia podatku dochodowego sprawia, że na IKE zgromadzimy większy kapitał.

 

Uwaga!

Powyższych przykładów nie należy traktować jako porady podatkowej.

Podatki - optymalizacja dochodów

 

Podatki to jeden z najwyższych kosztów działalności. W zależności od rodzaju biznesu oraz od struktury, w której jest on prowadzony zależy to, jak dużą część przychodów będzie trzeba oddać fiskusowi, a jaka będzie stanowiła dochód właściciela.

W swojej ofercie posiadamy:

 • rozwiązania polskie pozwalające optymalizować wysokość ponoszonych kosztów,
 • spółki offshore – przydatne do prowadzenia wielu rodzajów działalności,
 • IKE – pozwalające na odroczenie i ograniczenie opodatkowania długoterminowych oszczędności.