Jakie są podstawowe pojęcia związane z rynkiem akcji?

Akcja

Papier wartościowy reprezentujący tytuł uczestnictwa w spółce akcyjnej. Wszystkie akcje spółki mają jednakową wartość nominalną. Wartość nominalna wszystkich akcji jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, a liczba akcji w posiadaniu jednego akcjonariusza odzwierciedla jego udział w kapitale spółki.

Akcja imienna

Akcja, z której uprawnionym (akcjonariuszem) jest osoba wskazana w dokumencie akcji lub na świadectwie depozytowym akcji. Jednocześnie akcjonariusz jest wpisany do księgi akcji imiennych, którą zobowiązany jest prowadzić Zarząd spółki. Akcje imienne są wprowadzane wówczas, gdy akcjonariusze chcą ograniczyć możliwość rozporządzania akcjami spółki (oraz w szczególnych wypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych).

Akcja na okaziciela

Akcja, z której uprawnionym (akcjonariuszem) jest osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. Akcje na okaziciela nie są związane z żadnym konkretnym akcjonariuszem, dane żadnego akcjonariusza nie są wskazane na dokumencie akcji. Zbywalność akcji na okaziciela nie jest ograniczona.

Akcja niema

Akcja w spółce akcyjnej uprzywilejowana w zakresie dywidendy lub pierwszeństwa zaspokojenia przed akcjami nieuprzywilejowanymi, wobec której wyłączone zostało prawo głosu, tj. która nie daje akcjonariuszowi prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcji niemych nie obowiązuje ograniczenie co do maksymalnej wysokości 150% dywidendy przysługującej z akcji nieuprzywilejowanych.

Akcja uprzywilejowana

Akcja dająca jej posiadaczowi dodatkowe przywileje, np.: większą liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (maksymalnie dwa), uprzywilejowanie co do dywidendy (maksymalnie 150% wysokości dywidendy przysługującej z akcji nieuprzywilejowanych), pierwszeństwo do objęcia nowych emisji, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki, prawo wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej czy też prawo weta (tzw. złota akcja). Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji lub z chwilą zamiany tej akcji na akcję na okaziciela. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi.

Akcja zwykła

Akcja dająca jej posiadaczowi jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie jej likwidacji. Mogą to być zarówno akcje imienne, jak i na okaziciela. Akcje zwykłe mogą podlegać publicznemu obrotowi.

Akcjonariusz

Właściciel akcji wyemitowanych przez spółkę akcyjną.

Bessa, rynek niedźwiedzia

Trend zniżkujący na giełdach, oznaczający spadki kursów instrumentów finansowych.

Cena akcji, kurs akcji

Bieżący kurs rynkowy akcji. Jest czym innym niż cena emisyjna akcji oraz wartość nominalna akcji, których definicje opisane są poniżej.

Cena emisyjna akcji

Cena, po jakiej akcje nowej emisji są oferowane przez emitenta. Cena emisyjna akcji nie może być niższa od ich wartości nominalnej.

C/Z lub P/E

Wskaźnik ceny do zysku (Price to Earnings), najpopularniejszy wskaźnik wyceny spółek. Oblicza się go, dzieląc bieżący rynkowy kurs akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję spółki (lub kapitalizację rynkową przez całość zysku netto wypracowanego przez spółkę). Ogólnie, im niższy jest ten wskaźnik, tym wycena danej spółka jest uznawana za atrakcyjniejszą.

Debiut

Pierwszy dzień, w którym można handlować danymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym (giełdowym lub pozagiełdowym) lub w alternatywnym systemie obrotu.

Doradca finansowy

Zwykle osoba oferująca produkty finansowe jednej lub kilku instytucji finansowych. Wynagradzana jest głównie w formie prowizji zależnej od wielkości sprzedaży. Aby tytułować się doradcą finansowym nie są wymagane żadne kwalifikacje, ani egzaminy.

W polskich warunkach pojęcie doradcy finansowego jest często mylone z prawnie chronionym tytułem doradcy inwestycyjnego.

Doradca inwestycyjny

”Na listę doradców inwestycyjnych może zostać wpisana osoba fizyczna, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jest to bardzo prestiżowa kwalifikacja zawodowa w Polsce, którą posiada obecnie zaledwie niecałe 300 osób [przyp. red.: Lista doradców inwestycyjnych z 2013.11.28. zawiera 477 osób]. Kwalifikacja zawodowa licencjonowanego doradcy inwestycyjnego jest odpowiednikiem międzynarodowego CFA.” [źródło: http://www.karierawfinansach.pl]

Terminu tego nie należy mylić z doradcą finansowym.

Dywidenda

Część zysku netto, którą spółka przeznacza do wypłaty akcjonariuszom. Wysokość dywidendy, termin ustalenia prawa do dywidendy i termin wypłaty dywidendy są ustalane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.

Emisja

Podwyższenie kapitału własnego przez spółkę akcyjną polegające na wyemitowaniu, czyli utworzeniu, nowych akcji. Nowe akcje posiadają określoną wartość nominalną wynikającą ze statutu spółki, natomiast oferowane są po cenie emisyjnej określonej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Środki z emisji pozyskane przez spółkę są księgowane w bilansie – po stronie aktywów jako gotówka, a po stronie pasywów zwykle w dwóch częściach w kapitale własnym, tj. jako wartość nominalna (kapitał zakładowy) oraz nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, tzw. agio emisyjne (kapitał zapasowy).

Emisja z prawem poboru

Rodzaj emisji dający dotychczasowym akcjonariuszom prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji. Dzięki temu mają oni możliwość zachowania po przeprowadzeniu emisji co najmniej takiego samego procentowego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej, jaki posiadali przed tą emisją.

Emitent

Spółka emitująca papiery wartościowe we własnym imieniu.

Free float

Wskaźnik, który określa procent akcji w wolnym obrocie rynkowym. Jest to stosunek liczby akcji posiadanych przez drobnych akcjonariuszy do ogólnej liczby akcji. Przyjmuje się, że drobni akcjonariusze, to tacy akcjonariusze, z których każdy posiada mniej niż 5% ogólnej liczby akcji spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

Główna instytucja polskiego rynku kapitałowego, będąca platformą obrotu instrumentów finansowych. Giełda papierów wartościowych zapewnia koncentrację, w jednym miejscu i czasie, zleceń kupna i sprzedaży w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oprócz Rynku Głównego prowadzi rynek małych spółek NewConnect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek energii poee. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem członków giełdy, głównie domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Hossa, rynek byka

Trend zwyżkujący na giełdach, oznaczający wzrosty kursów instrumentów finansowych.

Kapitalizacja

Wartość wszystkich akcji spółki giełdowej liczona według ostatniego kursu rynkowego jej akcji.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej

Podstawa majątkowa działalności spółki i odpowiedzialności spółki wobec jej wierzycieli. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi wynosić minimum 100 000 złotych. Wysokość kapitału zakładowego musi być wskazana w statucie spółki i wskazuje się go jako kwotę pieniężną wpłacaną przez jej akcjonariuszy. Kapitał zakładowy musi być pokryty poprzez wniesienie wkładów w postaci gotówkowej, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy spółki jest niepodzielny - spółka musi cały czas utrzymywać go w całości i nie może rozdzielać pomiędzy akcjonariuszy.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)

Centralną instytucją odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego (kdpw_stream) w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego, będąca centralnym organem administracji państwowej w Polsce, sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. KNF zatwierdza prospekty emisyjne spółek chcących przeprowadzać ofertę publiczną akcji (lub innych instrumentów finansowych).

NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO).

Oferta prywatna

Oferta nabycia instrumentów finansowych, np. akcji, kierowana do nie więcej niż 149 osób.

Oferta publiczna

Oferta nabycia instrumentów finansowych, np. akcji, kierowana do więcej niż 149 osób lub do nieoznaczonego adresata. Oferta publiczna akcji jest przeprowadzana za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Płynność akcji

Pojęcie subiektywne określające wielkość obrotu akcjami danej spółki. Płynne akcje to takie, których sprzedaż dużego pakietu na rynku jest możliwa w stosunkowo krótkim czasie bez spowodowania znacznego spadku kursu tych akcji.

Prospekt emisyjny

Dokument, który musi sporządzić emitent wprowadzający swoje papiery do publicznego obrotu. Prospekt zawiera szczegółowe informacje na temat emitenta, jego sytuacji finansowej i prawnej, przeznaczenia środków z nowej emisji, planów inwestycyjnych itp. Prospekt emisyjny musi być również sporządzany przez spółki publiczne w przypadku emisji nowych serii akcji. Jest zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Rynek pierwotny

Rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych akcji bezpośrednio przez emitenta. Cenę papierów wartościowych ustala emitent, czyli spółka emitująca akcje we własnym imieniu.

Split

Obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu wysokości dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki. W ten sposób zwiększa się ogólna liczba akcji spółki, dlatego też split nazywany jest również „podziałem” akcji.

Spółka akcyjna

Rodzaj powszechnej spółki kapitałowej, której forma opiera się na emisji akcji dla akcjonariuszy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powstaje z wkładów pieniężnych lub niepieniężnych założycieli, którzy stają się akcjonariuszami spółki.

Subskrybent

Osoba zapisująca się na akcje spółki lub inne instrumenty finansowe.

Świadectwo depozytowe

Imienny dokument wystawiony przez podmiot (np. dom maklerski) prowadzący rachunek papierów wartościowych, na żądanie posiadacza tego rachunku, zawierający m.in. informacje o właścicielu i liczbie posiadanych przez niego instrumentów finansowych.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA)

Najwyższy z organów spółki akcyjnej, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością spółki.

Wartość nominalna akcji

Cena akcji wskazana w statucie spółki. Wartość nominalna akcji spółki nie może być niższa niż 1 grosz. Wartość nominalna akcji spółki pomnożona przez liczbę akcji określa wielkość kapitału zakładowego spółki.