Jakie są podstawowe ryzyka związane z rynkiem akcji?

Inwestowanie w akcje obarczone jest ryzykiem różnego rodzaju.

 

Ryzyka związane z emitentem

 

Ryzyko emitenta

Jego źródłem są czynniki mające wpływ tylko na jedną spółkę np. wyniki finansowe, zmiany w zarządzie przedsiębiorstwa, zdarzenia losowe. Czynniki te powodują zmianę perspektyw rozwoju emitenta i w związku z tym zmianę kursu jego akcji.

 

Ryzyko przymusowego wykupu

Rozwiązania prawne przyjęte w Polsce powodują, że w określonych sytuacjach akcje mogą podlegać przymusowemu wykupowi. Może się to odbywać w drodze sprzedaży posiadanych akcji w wezwaniu.

 

Ryzyka wynikające z notowania akcji na giełdzie

 

Ryzyko rynkowe

Jest spowodowane silną korelacją zmian cen większości akcji na danym rynku i zmian cen akcji emitenta. Zależność ta powoduje, iż ceny akcji emitenta mogą zmieniać się pod wpływem zmian cen na całym rynku akcji, nawet jeśli czynnik wywołujący zmiany cen na całym rynku akcji nie ma bezpośredniego wpływu na perspektywy rozwoju emitenta (np. czynniki psychologiczne kierujące inwestorami).

 

Ryzyko zmienności

Ceny akcji notowanych na giełdzie podlegają codziennym zmianom. W skrajnych sytuacjach może dochodzić do znacznych zmian kursu akcji w krótkim okresie czasu. Wpływ gwałtownych zmian cen na rynku może być bardzo duży powodując istotne zmiany wartości portfela inwestycyjnego inwestora.

 

Ryzyko zawieszenia notowań akcji albo wycofania akcji z obrotu

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu notowań akcji danej spółki lub o wycofaniu akcji z obrotu na danej giełdzie. Taka sytuacja ogranicza możliwości upłynnienia inwestycji i często pociąga za sobą niekorzystną zmianę ceny danej akcji.

 

Ryzyko płynności

Polega na niemożności zbycia lub nabycia akcji bez niekorzystnego wpływu na jej cenę (spadku ceny – w przypadku zbycia, wzrostu ceny – w przypadku nabycia) na skutek braku lub niewystarczającej wielkości ofert odpowiednio kupna lub sprzedaży akcji. W skrajnym wypadku może się zdarzyć, iż wcale nie uda się zbyć lub nabyć akcji. Następstwem ryzyka płynności są również trudności z dokonaniem rzetelnej wyceny posiadanych niepłynnych instrumentów finansowych w portfelu.

Ryzyka związane z otoczeniem emitenta

 

Ryzyko branży

Jego źródłem są czynniki mające wpływ na całą branżę, w której działa emitent np. zmiany cen surowców wykorzystywanych w danej branży, zmiany prawa regulującego działalność branży. Czynniki te powodują zmianę perspektyw rozwoju całej branży, w której działa emitent i w związku z tym zmianę kursu jego akcji.

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną kraju

Ryzyko to związane jest z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju, jego systemem prawnym i podatkowym. Dotyczy również sytuacji w innych dziedzinach gospodarki niż działalność emitenta, głównie w finansach.

 

Ryzyko walutowe

Zachodzi w sytuacji, gdy waluta, w której denominowana jest akcja (dla przykładu w euro), różni się od głównej waluty, którą posługuje się inwestor (dla przykładu polski złoty). Polega na tym, iż na skutek wahań kursu walutowego efekt inwestycji w walucie, którą posługuje się inwestor (polskim złotym) może być inny niż efekt inwestycji liczony w walucie, w której denominowana jest akcja (euro). W skrajnym przypadku mimo dodatniego wyniku inwestycji w walucie instrumentu finansowego (euro) inwestor poniesie stratę licząc w swojej walucie (polskim złotym).