Indywidualne Konto Emerytalne - źródło korzyści podatkowych 

Co to jest IKE?

Dla kogo przeznaczone jest IKE?

Zalety IKE

Ograniczenia IKE

Przykładowe korzyści płynące z posiadania IKE


 

Co to jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to rozwiązanie pozwalające oszczędzać na emeryturę w ramach III filara. Jest ono uregulowane ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. IKE może być prowadzone przez różne instytucje finansowe jako: rachunek bankowy, fundusz inwestycyjny, ubezpieczenie lub rachunek inwestycyjny. My polecamy IKE w formie rachunku inwestycyjnego, ze względu na liczne zalety takiego rozwiązania, w tym – co bardzo ważne – możliwość uzyskania oszczędności podatkowych nawet w przypadku konieczności wypłaty środków przed emeryturą.

 

Dla kogo przeznaczone jest IKE?

IKE prowadzone w formie rachunku papierów wartościowych jest ciekawym rozwiązaniem dla osób fizycznych chcących ulokować środki rzędu kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych na okres co najmniej roku lub chcących dokonywać wpłat mniejszych kwot przez dłuższy okres czasu. Do skorzystania z IKE w zachęcamy w szczególności:

 • zainteresowanych dodatkowym, dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę zwolnionym z podatku dochodowego;
 • chcących bezpiecznie lokować środki przez dłuższy okres czasu (co najmniej kilka lat);
 • inwestujących w fundusze inwestycyjne, chcących obniżyć koszty takich inwestycji;
 • inwestorów giełdowych inwestujących w akcje, obligacje i certyfikaty;
 • zainteresowanych odroczeniem podatku dochodowego od oszczędności i inwestycji.

 

Zalety IKE

IKE prowadzone w formie rachunku brokerskiego zwykle posiada szereg zalet, wśród których warto wymienić:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • brak sztywnego harmonogramu wpłat – środki mogą być wpłacane w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie*;
 • możliwość zawieszenia wpłat na dowolny okres czasu, bez żadnych konsekwencji finansowych (kar, opłat czy innych kosztów);
 • odroczenie lub zwolnienie z podatku dochodowego od odsetek, dywidend oraz zysków kapitałowych – większa efektywność inwestycji;
 • możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych środków w dowolnym momencie;
 • obniżenie podatku dochodowego od uzyskanego na IKE zysku w przypadku wypłaty środków przed uzyskaniem zwolnienia z podatku, jeżeli w okresie inwestycji na IKE pojawiały się lata zyskowne i stratne;
 • niskie koszty – atrakcyjne prowizje brokerskie z możliwością negocjacji przy dużej ilości zawieranych transakcji oraz darmowe prowadzenie konta;
 • dostępność – IKE może otworzyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat;
 • możliwość wykorzystania wielu rodzajów strategii inwestycyjnych - od daytradingu (spekulacja) do strategii „kup i trzymaj” (inwestycje długoterminowe).

*- w ciągu roku można wpłacić na IKE nie więcej niż 300 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok publikowanego na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2016 jest to 12 165 zł.

 

Ograniczenia IKE

IKE prowadzone w formie rachunku brokerskiego posiada pewne ograniczenia, czy to wynikające z regulacji prawnych, czy z samej konstrukcji rachunku:

 • Na konto IKE nie można wpłacić rocznie więcej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W roku 2016 górny limit wpłat wynosi 12 165 zł. Warto jednak pamiętać, że oddzielne konto może posiadać w rodzinie każda osoba pełnoletnia oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia, które w danym roku uzyskały dochody z własnej pracy – pozwala to rodzinie zwielokrotnić limit rocznych wpłat na IKE.
 • IKE w formie rachunku brokerskiego jest bardzo tanie, wymaga jednak samodzielnego dokonywania transakcji na giełdzie. Współpracownicy PIB-a służą pomocą w opracowaniu długoterminowego planu oszczędzania.

 

Przykładowe korzyści płynące z posiadania IKE

 

Bezpieczne lokowanie środków na emeryturę – alternatywa dla lokat

Załóżmy, że trzydziestokilkuletnia osoba planuje odkładać na emeryturę po 500 zł miesięcznie, czyli 6000 zł rocznie przez najbliższe 30 lat. Dla uproszczenia przyjmijmy, że cała kwota 6000 zł będzie zawsze inwestowana jednorazowo na początku roku, w dniu wypłaty odsetek za poprzedni rok. Oznacza to, że w tym dniu będziemy lokować nie tylko nowe środki, ale również sumę wpłat i odsetek zgromadzonych w poprzednich latach.

Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą wynik takiej inwestycji dla rocznych lokat bankowych obciążonych „podatkiem Belki” oraz dla obligacji skarbowych kupowanych na koncie IKE. W obu przypadkach przyjmujemy identyczną 5% stopę zwrotu z rocznej inwestycji.

Bezpieczne inwestycje na IKE

Suma wpłat w okresie oszczędzania wynosi 180 tys. złotych. Jak widać w podsumowaniu obu inwestycji, po 30 latach oszczędzania na lokatach bankowych można zgromadzić ok. 350 tys. złotych, natomiast wykorzystując do inwestycji o identycznej stopie zwrotu konto IKE, które zwalnia z podatku dochodowego, końcowa wartość kapitału przekracza 400 tys. złotych. Oznacza to, że nawet w przypadku długoterminowych bezpiecznych inwestycji IKE można zgromadzić o 1/7 więcej niż w banku. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu zwolnienia podatkowego i niskich kosztów IKE - prowizje brokerskie są w naszej symulacji blisko 5 razy mniejsze niż kwota podatku od odsetek pobranego przez bank.

 

Długoterminowe inwestycje emerytalne - alternatywa dla funduszy inwestycyjnych

Większość funduszy inwestycyjnych ma problem z uzyskiwaniem w długim terminie stóp zwrotu lepszych od szerokiego rynku, czyli indeksów giełdowych. Wynika to z faktu, że fundusze inwestycyjne:

 • pobierają relatywnie wysokie opłaty za zarządzanie (w przypadku funduszy akcyjnych mogą one sięgać rocznie 5% wartości aktywów),
 • ponoszą koszty zawierania transakcji na giełdzie,
 • często są zmuszone do sprzedaży taniejących akcji oraz do zakupu drożejących walorów, ze względu na ustalone limity inwestycyjne i fakt, że inwestorzy najczęściej dopłacają środki do funduszy w czasie hossy (drożejące akcje), a wycofują środki w czasie bessy (taniejące aktywa).

Chcąc oszczędzać na emeryturę nie interesują nas krótkoterminowe wahania rynku i chcemy systematycznie inwestować relatywnie niewielkie kwoty. W ramach tych założeń możemy samodzielnie założyć w ramach IKE własny „fundusz inwestycyjny”, który będzie realizował w prosty sposób naszą strategię polegającą na lokowaniu określonego procenta aktywów w akcje, obligacje czy towary. Udział poszczególnych klas aktywów każdy inwestor określa samodzielnie w taki sposób, aby czuć się z nim komfortowo – większy udział akcji oznacza większy zysk, ale i większe ryzyko strat.

Dzięki wykorzystaniu instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takich, jak ETF-y czy certyfikaty, zapewniających stopy zwroty bardzo zbliżone do wyników szerokiego rynku nasze zadanie jest dość łatwe.

Kupując takie instrumenty finansowe tylko raz płacimy prowizję od transakcji (0,38%) i w ogóle lub w niewielkiej wysokości (przeważnie mniej niż 1% dla ETF-ów) ponosimy koszty zarządzania.

Portfel uzupełniamy o obligacje skarbowe lub korporacyjne i mam własny fundusz emerytalny, tani i zwolniony z podatku dochodowego.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy zarobić o kilka procent rocznie więcej niż uzyskalibyśmy w klasycznych funduszach inwestycyjnych.

 

 

Aktywne inwestowanie na rynku giełdowym

Załóżmy, że inwestor zgromadził na IKE środki w wysokości 50.000 zł i chce aktywnie inwestować na rynku akcji. Porównajmy wynik, jaki osiągnie inwestor wykorzystując zalety podatkowe IKE, w stosunku do rezultatu indywidualnych inwestycji prowadzonych na zwykłym rachunku maklerskim.

Oto przykładowe poziomy rocznych zysków i strat w kolejnych 7 latach inwestycji. Zakładamy, że po tym okresie inwestor będzie musiał wypłacić całość środków z IKE lub rachunku maklerskiego.

Na zwykłym rachunku inwestycyjnym rozliczenie podatkowe zysków kapitałowych następuje co rok, natomiast na IKE dopiero przy wypłacie środków, a więc w naszym przykładzie po 7 latach.

Inwestycje na IKE wariant 1

Jak widać, w przypadku gdy lata zyskowne i stratne przeplatają się ze sobą, wykorzystanie IKE dzięki optymalizacji podatkowej pozwala osiągnąć wyższą wartość końcową kapitału. Na zwykłym rachunku nie dość, że zapłacimy więcej podatku dochodowego (mimo kompensaty strat poniesionych w latach 3 i 5) to jeszcze podatek ten będziemy musieli odprowadzić do Urzędu Skarbowego wcześniej niż w przypadku IKE. Przekłada się to na mniejszy wypracowany zysk i osiągniętą średnioroczną stopę zwrotu (IRR).

Inwestycje na IKE wariant 2

W przypadku gdy wszystkie lata są zyskowne, odroczenie podatku na IKE daje możliwość reinwestycji kwot, które na zwykłym rachunku byłyby przeznaczone na zapłatę podatku PIT. Skutkuje to uzyskaniem wyższej stopy zwrotu i większej wartości kapitału na koniec inwestycji.

Inwestycje na IKE wariant 3

Jeśli jesteśmy zmuszeni wypłacić środki w momencie stosunkowo dużych strat po okresie zysków, w przypadku zwykłego rachunku nie otrzymujemy zwrotu podatku zapłaconego od zysku z lat poprzednich. Natomiast na IKE straty te są rozliczane razem z wcześniejszymi zyskami i powodują istotne obniżenie sumy płaconego podatku dochodowego.

 

Jak widać z powyższych przykładów, na IKE zawsze zapłacimy 19% od rzeczywiście osiągniętego zysku. Natomiast w przypadku zwykłego rachunku brokerskiego rzeczywista stawka podatku może wynosić 19% tylko w szczególnych wypadkach, ale nawet wtedy siła procentu składanego i możliwość odroczenia podatku dochodowego sprawia, że na IKE zgromadzimy większy kapitał.

 

Uwaga!

Powyższych przykładów nie należy traktować jako porady podatkowej.