Optymalizacja dochodów - rozwiązania polskie

 

Polskie fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZAN)

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (FIZAN) to fundusz dedykowany konkretnemu inwestorowi (osobie fizycznej, spółce, rodzinie), którego celem jest zebranie majątku w jedną strukturę, która zapewnia:

  • zwolnienie z podatku dochodowego do momentu umorzenia certyfikatów FIZAN-u,
  • anonimowość – rejestr właścicieli certyfikatów prowadzi TFI i nie ujawnia tej informacji na zewnątrz,
  • bieżąca wycena majątku – co kwartał wszystkie aktywa zebrane w funduszu są wyceniane przez niezależny podmiot, a wycena jest weryfikowana przez bank depozytariusz,
  • łatwość transferu (spadek, darowizna, sprzedaż) majątku, który jest zebrany w jednym funduszu i co kwartał wyceniany.

Fundusz jest formalnie zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jednak w praktyce działalność funduszu sprowadza się do niewielkich czynności administracyjnych, a zdecydowana większość decyzji inwestycyjnych i działań biznesowych jest realizowanych w spółkach wchodzących w skład funduszu. Jako że jest to fundusz stworzony dla konkretnego inwestora, decyzje dotyczące funduszu są podejmowane w porozumieniu inwestorem, gdyż uczestniczy on w Zgromadzeniu Inwestorów i/lub Radzie Inwestorów (odpowiednikach walnego zgromadzenia i rady nadzorczej). Dodatkowo działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Inne rozwiązania polskie

Proponujemy również inne rozwiązania podatkowe oparte o prawo polskie. Są one znacznie tańsze niż fundusze inwestycyjne zamknięte i w związku z tym dostępne dla mniejszych podmiotów.

Pomagamy przeprowadzić optymalizację dochodów m.in. w oparciu o posiadane przez firmę:

  • Znaki towarowe

W przypadku optymalizacji z wykorzystaniem znaków towarowych przeprowadzana jest wycena znaków towarowych. Jest ona dokonywana przez zespół złożony z doradców inwestycyjnych i prawników.

Wszystkie te działania mogą być poprzedzone ewentualną procedurą rejestracji znaku towarowego, jeśli nie jest do tej pory zarejestrowany.

  • Nieruchomości

Zadanie to jest wykonywane przez fachowców z zakresu podatków, finansów i prawa.

  • Niezamortyzowany majątek zakupiony z wykorzystaniem wsparcia unijnego

Optymalizacja jest przeprowadzana w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe, a także przepisy dotyczące dotacji dla przedsiębiorców.

Współpracujemy z doświadczonym doradcą podatkowym (prowadzącym m.in. szkolenia także dla pracowników urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów) i kancelarią prawną.

Osoby te pomagają również w racjonalizacji obciążeń ZUS-owskich i VAT-owskich.

 

 

Chcesz się dowiedzieć więcej -> skontaktuj się za nami