Spółki zagraniczne (offshore)

 

1. Po co zakładać spółkę zagranicą?

Zalety wykorzystania podmiotów zagranicznych:

 • Rozwiązanie to jest znacznie tańszą alternatywą dla dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych
 • Niektóre rozwiązania pozwalają zmniejszyć lub zlikwidować opodatkowanie, a nie tylko odroczyć
 • Możliwość działania w sposób anonimowy
 • Możliwość działania w bardziej stabilnym i przyjaznym otoczeniu prawnym

 

2. Dla kogo spółka zagraniczna (offshore) może być korzystna?

 • Dla inwestorów giełdowych
 • Dla przedsiębiorców zajmujących się importem lub eksportem w ramach UE (dostawy wewnątrzunijne)
 • Dla przedsiębiorców chcących obniżyć obciążenia podatkowe
 • Dla osób chcących więcej anonimowości w działalności gospodarczej
 • Dla angażujących się kapitałowo w różne przedsięwzięcia np. typu private equity
 • Dla osób chcących zdywersyfikować miejsca lokowania swoich aktywów

 

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki zagranicznej, skontaktuj się z nami. Współpracujemy z renomowanym podmiotem zajmującym się doradztwem i zakładaniem spółek zagranicznych.

 

3. Proponowane lokalizacje

 • Cypr

Wyspa Cypr jest największą wyspą Morza Śródziemnego. Jej powierzchnia wynosi ponad 9 tys. km2, a liczba ludności ok. 1,1 mln. Językami urzędowymi są grecki i turecki, ale większość Cypryjczyków mówi również po angielsku i język ten jest bardzo często używany w biznesie. Cypr jest członkiem Unii Europejskiej.

1. Zalety

Dzięki korzystnym zapisom cypryjskiego prawa podatkowego i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem prowadzenie działalności z wykorzystaniem spółki cypryjskiej może być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Cypr jest członkiem Unii Europejskiej. Nie jest więc zaliczany do tzw. rajów podatkowych prowadzących szkodliwą politykę podatkową. W związku z tym można swobodnie kształtować politykę cenową ‘przenosząc’ przychody (i dochody) na Cypr. Popularne jest świadczenie usług doradczych przez spółki cypryjskie na rzecz podmiotów w Polsce oraz nabywanie środków trwałych i innych aktywów przez spółki cypryjskie z dyskontem a następnie ich odsprzedaż po cenach rynkowych.

2. Podstawowe zasady podatkowe

 • Podatek dochodowy od osób prawnych na Cyprze wynosi 10%.
 • Wypłata dywidendy przez spółkę cypryjską na rzecz polskich właścicieli obłożona jest podatkiem w wysokości 10% (zamiast 19% w Polsce). Ten podatek (w wysokości 10%) nie jest jednak pobierany na Cyprze [klauzula tax sparing], a w Polsce należy zapłacić tylko różnicę między 19% podatkiem należnym w Polsce a 10% podatkiem należnym, ale niepobranym na Cyprze. W konsekwencji właściciel otrzymuje dywidendę opodatkowaną podatkiem w wysokości 9%.
 • Na Cyprze nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Spółka cypryjska jest więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla zasobniejszych inwestorów giełdowych.
 • Poza tym właściciel spółki może wypłacić część dochodów w postaci wynagrodzenia dla niego jako jednego z dyrektorów spółki cypryjskiej, które nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Aby skorzystać z wymienionych przywilejów spółka musi być cypryjskim rezydentem podatkowym, a więc większość dyrektorów musi urzędować na Cyprze. Zwykle jest to dwóch dyrektorów na Cyprze pobierających niewielkie wynagrodzenie oraz właściciel spółki i zarazem trzeci dyrektor w Polsce.

 

UWAGA:

Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej miedzy Polską a Cyprem. Na skutek tych zmian wypłata polskim wspólnikom zysków ze spółek cypryjskich będzie wyżej opodatkowana niż dotychczas.

 

Jednak odpowiednia rekonfiguracja struktury udziałów i spółek zagranicznych pozwala nie tylko zachować atrakcyjne warunki podatkowe, ale wręcz je poprawić. Jest to rozwiązanie zgodne z prawem, oparte na zapisach umów międzynarodowych, realizowane w ramach OECD i poparte interpretacjami podatkowymi.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu rozwiązaniem prosimy o kontakt z nami.

 

 • Wyspy Bahama

Wyspy Bahama (Wspólnota Bahamów) leżą na Morzu Karaibskim. Łączna powierzchnia Wysp wynosi 14 tys. km2, a liczba ludności to ok. 330 tys. Językiem urzędowym jest język angielski.

Bahamy uważane są za raj podatkowy. Na Wyspach nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku obrotowego, podatku od nieruchomości, ani podatku od spadków. Nie występują również podatki od dywidend, lokat, tantiem i wynagrodzeń.

Udziałowcami, dyrektorami i innymi osobami pełniącymi ważne funkcje w firmach mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Osoby te mogą być dowolnej narodowości i rezydować w dowolnym państwie. Również wymogi dotyczące księgowości i dokumentów firmy są bardzo liberalne.

 

 • Belize

Belize (znane wcześniej jako Honduras Brytyjski) to państwo leżące w Ameryce Środkowej na Półwyspie Jukatan. Jego powierzchnia wynosi 23 tys. km2, a liczba ludności ok. 330 tys. osób. Językiem urzędowym w Belize jest język angielski.

Podmioty offshore w Belize mogą przybierać  formę:

 • International Business Company (IBC)
 • Trust
 • Bank międzynarodowy (International Bank)

Przedsiębiorstwa IBC

Pod rządami ustawy z 1990 roku przedsiębiorstwa IBC są wyłączone z większości form opodatkowania. Wyłączenia dotyczą m.in.:

 • Wszystkich dochodów przedsiębiorstwa IBC,
 • Wszystkich dywidend wypłacanych przez IBC osobom będącym i niebędącym rezydentami w Belize,
 • Wszystkich odsetek, czynszów, tantiem, odszkodowań i innych kwot wypłaconych przez IBC osobom niebędącym rezydentami w Belize,
 • Zysków kapitałowych z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych przedsiębiorstwa IBC zrealizowanych przez osoby niebędące rezydentami w Belize.

Przedsiębiorstwa IBC są wyłączone z płacenia opłat skarbowych dotyczących:

 • Dokumentów związanych z przeniesieniem własności na rzecz IBC lub przez IBC,
 • Dokumentów związanych z transakcjami dotyczącymi akcji, obligacji i innych papierów wartościowych przedsiębiorstwa IBC,
 • Dokumentów związanych w jakikolwiek sposób z aktywami i działalnością IBC.

Trusty

Jeśli przekazujący majątek nie jest rezydentem w Belize w trakcie roku podatkowego i żaden z beneficjentów nie jest rezydentem w Belize w tym roku oraz własnością trustu nie są nieruchomości usytuowane w Belize, wyłączenia podatkowe obejmują:

 • Dochody trustu z tego roku wymienione we wszystkich przepisach ustawy o podatku dochodowym
 • Żaden podatek od nieruchomości, od spadków i darowizn związany z własnością trustu nie jest płacony w przypadku zmiany własności związanej ze śmiercią w tym roku, oraz
 • Żadna opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadku wszystkich instrumentów wykonanych w tym roku i dotyczących własności trustu lub transakcji przeprowadzonych przez powiernika w imieniu trustu.

Bank międzynarodowy (International Bank)

Banki międzynarodowe są wyłączone ze wszystkich form opodatkowania zysków, odsetek i dywidend otrzymanych w związku z działalnością bankową prowadzoną w Belize. Nie ma również opłat skarbowych od weksli i innych dokumentów.

 

 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze

To brytyjskie terytorium zamorskie na Morzu Karaibskim obejmujące 36 wysp i wysepek. Wyspy są niezależne w kwestiach gospodarczych i podatkowych. Językiem urzędowym jest język angielski a walutą – dolar amerykański. Ludność Wysp to ok. 22 tys. osób.

Prawodawstwo Brytyjskich Wysp Dziewiczych daje możliwość działania firmom typu International Business Company (IBC). Najważniejsze cechy takich firm to:

 • Zwolnienie z podatku dochodowego,
 • Minimalne i elastyczne wymogi prawne:
  • Wymagany jest tylko jeden członek zarządu i jeden udziałowiec,
  • Udziałowcy, członkowie zarządu i inne osoby pełniące wyższe funkcje w firmie nie muszą być rezydentami Brytyjskich Wysp Dziewiczych i nie  ma ograniczeń odnośnie ich narodowości,
  • Brak jest wymaganego minimalnego kapitału, akcje mogą być imienne lub na okaziciela i mogą być emitowane w dowolnej walucie,
  • Nie ma konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, a jeśli są prowadzone, nie ma wymogu ich audytowania,
  • Nie ma wymogu podawania danych udziałowców, członków zarządu i dyrektorów do państwowych rejestrów,
  • Zebrania udziałowców i posiedzenia zarządu nie muszą odbywać się na Wyspach i mogą być przeprowadzane telefonicznie,
  • Statut spółki to jedyny dokument, który musi być przechowywany w publicznym rejestrze.

Aby firma mogła korzystać ze statusu IBC musza być spełnione m.in. następujące warunki:

 • Firma nie będzie przeprowadzała transakcji z rezydentami Wysp Dziewiczych,
 • Firma nie posiada nieruchomości na Wyspach – może je tylko  dzierżawić na użytek biurowy.

 

 • Singapur

Singapur to miasto-państwo położone w Azji na krańcu Półwyspu Malajskiego. Ma powierzchnię niecałych 700 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 4,5 mln ludzi. Językami urzędowymi są: angielski, chiński (mandaryński), malajski, tamilski. Jest drugim (po Japonii) najbardziej rozwiniętym państwem Azji.

Singapur oferuje niskie stawki podatku dochodowego oraz wiele różnych zachęt i ulg dla inwestorów zagranicznych oraz wiele udogodnień w handlu międzynarodowym. Pozwalają one znacznie obniżyć i tak już niskie podatki.

Poniżej kilka z tych udogodnień:

 • International Headquarters Award (IHQ) pozwalający zagranicznym firmom, które chcą zarządzać swoją działalnością z Singapuru, obniżyć podatek do 10% (z 17%).
 • Global Trader Programme pozwala obniżyć podatek dochodowy firmom zarejestrowanym w Singapurze i zaangażowanym w międzynarodowy oraz regionalny handel.
 • Rada Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Economic Development Board) może uznać niektóre rodzaje działalności, które w Singapurze nie są obecne w wystarczającym rozmiarze, za priorytetowe. Firmy prowadzące taką działalność mogą liczyć na ulgi podatkowe przez nawet 15 lat.
 • Zamożne osoby prywatne posiadające osobiste aktywa o wartości netto co najmniej 20 mln dolarów singapurskich mogą, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać status miejsca stałego zamieszkania w Singapurze i korzystać z singapurskich stawek podatku dochodowego.

 

4.Jak założyć spółkę offshore (zagraniczną)?

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem spółki zagranicznej, skontaktuj się z nami. Współpracujemy z renomowanym podmiotem zajmującym się doradztwem i zakładaniem spółek zagranicznych.

 

5. Koszty założenia i utrzymania spółki zagranicznej (offshore)

Koszt przygotowania i utrzymania zagranicznej struktury zależy od wybranych przez Klienta lokalizacji oraz skomplikowania struktury. Pojedyncza spółka to koszt od kilku tysięcy dolarów rocznie.