Wycena spółki handlowejWyceniliśmy spółkę akcyjną (specjalistyczna firma handlowa oferująca produkty z pogranicza informatyki i telekomunikacji, importer oraz dystrybutor sprzętu sieci bezprzewodowych) na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie).

Wycena została dokonana dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodą porównawczą.

Wycena metodą dochodową wymagała stworzenia prognozy działalności spółki w przyszłości a także oszacowania kosztu kapitału własnego (wykorzystano tu m.in. współczynnik beta dla całej branży).

W przypadku metody porównawczej dokonaliśmy wyboru spółek porównywalnych najbardziej zbliżonych pod kątem wybranych wielkości i wskaźników finansowych. Do wyceny posłużyliśmy się trzema wskaźnikami otrzymując wartość średnią, która została skorygowana o dyskonto z tytułu braku płynności.

Dokument zawierał również opis wycenianej spółki i uzasadnienie wyboru metod wyceny. Został on złożony w sądzie rejestrowym.

Termin realizacji projektu: lipiec 2016