[WYCENA] Wycena metodą dochodową rodzinnej spółki produkcyjnej

Przeprowadziliśmy wycenę rodzinnej spółki produkcyjnej, działającej od blisko 30 lat, wprowadzającej na rynek nowy, rewolucyjny, proekologiczny produkt.

Celem wyceny było ustalenie wartości spółki w związku z rozważaną transakcją udziałami spółki.

Zastosowaliśmy podejście dochodowe – metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego, w tym wypadku wspólników spółki wycenianej, gdyż:

  • pozwala uwzględnić prognozowany dynamiczny wzrost przychodów spółki wynikający m.in. z poszerzenia asortymentu, a także trend poprawiającej się rentowności produkcji,
  • pozwala oszacować wpływ zmiany poziomu zobowiązań finansowych na przyszłe wyniki finansowe spółki,
  • uwzględnia pośrednio efekt wykorzystywania przez spółkę posiadanych wartości niematerialnych i prawnych (w tym tych niewykazywanych w bilansie) takich, jak: pozycji rynkowej, kontaktów, renomy wśród klientów, know how, znaku towarowego, wartości posiadanych zasobów ludzkich,
  • traktuje przedsiębiorstwo jako całość, a nie tylko jako sumę wartości poszczególnych składników majątku.

Termin realizacji projektu: sierpień-październik 2019