Nasz zespół

 

Jacek Jankowski – Prezes Zarządu

Pracował w Domu Maklerskim „Penetrator”, w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union oraz w biurze leasingowym reprezentującym firmę „Agroleasing”. Od 1997 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, najpierw w spółce handlowej, a później w Agencji Reklamy Zewnętrznej „OK Plakat”. Od 2002 roku współzałożyciel i Prezes Zarządu T&J Ltd. sp. z o.o., a od 2003 roku także współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. Autor rozwiązań technicznych (zastrzeżenia praw rejestracji wzoru przemysłowego) oraz nowatorskich ulepszeń gier planszowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek Prawo (1995), absolwent studiów podyplomowych Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierunek Handel Międzynarodowy (2000).

Telefon: 532 088 735

                  501 037 421


 

Tomasz Załęcki  – Członek Zarządu

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1994 roku. Pracował w domach maklerskich: Penetrator, Magnus, Elimar i Trigon, oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych: Górnośląskim, Penetrator i Forum. Wchodził w skład zarządów DM Penetrator oraz Penetrator TFI. Inwestuje na giełdzie od 1991 roku.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka (1994).

Od 1995 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 49), a od 1994 roku licencję maklera papierów wartościowych (nr 684).

 


Doświadczenie związane z finansami:

  • Zarządzanie aktywami - zarządzał portfelami klientów, uczestniczył w pracach komitetów inwestycyjnych, a przede wszystkim kierował i rozwijał działy Asset Management. W przypadku DM Penetrator oznaczało to rozbudowę z komórki obsługującej kilkadziesiąt portfeli zgrupowanych w kilku strategiach do działu prowadzącego kilkanaście strategii inwestycyjnych i posiadającego ponad tysiąc portfeli Klientów.
  • Analizy i rekomendacje - organizował, a następnie kierował działami doradztwa i analiz, stworzył systemy transakcyjne wykorzystywane do zarządzania portfelami, opracowywał analizy techniczne, rankingi techniczne i fundamentalne oraz porady inwestycyjne, prowadził wykłady dla inwestorów na temat systemów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych.
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów - przygotowywał wdrożenie usługi Family Office (zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego), uruchomił usługę forexową w modelu White Label Partnership, opracowywał strategie inwestycyjne i zasady realokacji aktywów, a także pracował przy rozwoju produktów analitycznych i informacyjnych domów maklerskich.

Telefon: 532 088 734


 

Łukasz Rewera – Doradca Zarządu

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w działach finansowych firm: Przetwórstwo Owoców i Warzyw „GOMAR”, Orlen Oil Sp z. o.o., a następnie BillBird S.A.

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2007 roku. Pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych w Centrali Domu Maklerskiego IDM S.A. i doradcy inwestycyjnego w Forum TFI. Inwestuje na giełdzie od 2002 roku.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność Finanse Przedsiębiorstw (2003).

Od 2010 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 336), a od 2006 roku licencję maklera papierów wartościowych (nr 1987).

 

Doświadczenie związane z finansami:

  • Obrót giełdowy - pełnił funkcję maklera giełdowego i maklera nadzorującego, wykonywał transakcje dużej wartości („do dyspozycji maklera” [DDM], transakcje pakietowe, wezwania na akcje), koordynował pełnienie przez dom maklerski funkcji animatora rynku i animatora emitenta, kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych w operacyjnych kwestiach związanych z obrotem giełdowym, brał udział w konfiguracji i testach sytemu transakcyjnego.
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów - przygotowywał wdrożenie usługi Family Office (zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego) w grupie Forum.
  • Analizy i controlling - brał udział w tworzeniu planów finansowych firm, uczestniczył w przygotowywaniu sprawozdawczości finansowej dla polskich i zagranicznych właścicieli, opracowywał narzędzia controllingowe (w tym również narzędzia wykorzystujące bazy danych pozwalające na rozliczanie dużej liczby użytkowników i transakcji), współpracował z instytucjami finansowymi (bankami, ubezpieczycielami).

Telefon: 532 088 737


 

Przemysław Rawecki – Udziałowiec

 

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 roku.

Pracował w domach maklerskich Elimar, Penetrator i Noble Securities. Początkowo jako analityk w działach analiz, a następnie objął funkcję dyrektora biura bankowości inwestycyjnej.

 

 

Doświadczenie związane z finansami:

  • Analizy i rekomendacje – opracowywał raporty analityczne, rekomendacje, wyceny i inne opracowania, wspólnie z Tomaszem Załęckim tworzył systemy transakcyjne wykorzystywane do zarządzania portfelami, opracowywał analizy techniczne, rankingi techniczne i fundamentalne oraz porady inwestycyjne.

  • Bankowość inwestycyjna – uczestniczył w dużych transakcjach prywatyzacji poprzez giełdę. Tworzył prospekty emisyjne i inne podobne dokumenty. Jako dyrektor biura bankowości inwestycyjnej w Noble Securities organizował emisje papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji o wartości od kilkuset tysięcy do programów emisji obligacji korporacyjnych wartych setki milionów złotych. Współorganizował transakcje fuzji i przejęcia o wartości nawet kilku miliardów złotych. Uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, stale kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Wprowadzał papiery wartościowe do obrotu na wszystkich rynkach – głównym rynku akcji, NewConnect oraz Catalyst.