[Analiza] Oszacowanie wartości wyrządzonej szkody

Dla spółki akcyjnej przygotowaliśmy analizę zawierającą oszacowanie wartości wyrządzonej szkody spowodowanej działalnością byłego zarządu, w zakresie przekraczającym uzasadnione ryzyko biznesowe.

Na jej wysokość składały się:

 

  • nałożone na spółkę kary, koszty postępowań, koszty prawne, koszty ekspertyz,
  • utracone zyski, które spółka osiągnęłaby prowadząc normalną działalność (cofnięte zezwolenia),
  • utracona wartość rezydualna spółki (utracone przyszłe korzyści – nieosiągnięte zyski).

Analiza została sporządzona w trzech różnych wariantach, dla których przyjęto inne założenia co do dalszej działalności spółki.

Termin realizacji projektu: sierpień – wrzesień 2020