[Analiza] Zastrzeżenia do dwóch opinii biegłego sądowego

Przeprowadziliśmy analizę opinii biegłego sądowego określających wartość 95% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100% kapitału własnego spółki komandytowej, w której komplementariuszem była wspomniana spółka z o.o. Opinie były sporządzone przez biegłego w listopadzie 2021 roku, według stanu spółek na czerwiec 2019 roku (Dzień Wyceny), przy zastosowaniu cen aktualnych.

Biegły prawidłowo zadecydował o adekwatności zastosowania metod majątkowych do wyceny obu spółek. Niestety w toku dalszych działań pojawiły się błędy.

Nasze najważniejsze zastrzeżenia dotyczyły:

  • Braku analizy przesłanek wskazujących na konieczność zastosowania metody likwidacyjnej – na Dzień Wyceny spółki miały bardzo duże problemy finansowe, m.in. wysokie zadłużenie, zaległości podatkowe, ujemny kapitał własny (spółka komandytowa). Biegły jednak uznał, że działalność spółek była niezagrożona i zastosował metodę wartości skorygowanej aktywów netto
  • Na Dzień Wyceny w kasach obu spółek brakowało znaczących kwot gotówki wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Braki te były potwierdzone dokumentami zawartymi w aktach sądowych. Biegły jednak w wycenie przyjął zawyżone i niezgodne ze stanem faktycznym wartości gotówki ze sprawozdań finansowych.
  • Obie spółki były ze sobą powiązane, a spółka z o.o. odpowiadała całym swoim majątkiem za obowiązania spółki komandytowej, jako jej komplementariusz. Na Dzień Wyceny spółka komandytowa była w bardzo złej kondycji finansowej (wysokie zadłużenie, ujemny kapitał własny, niskie wskaźniki płynności), jednak biegły nie uwzględnił tego faktu w analizie zobowiązań finansowych spółki z o.o.

Efektem przeprowadzonej przez nas analizy był gotowy tekst zastrzeżeń, które strona mogła przekazać sądowi.

Termin realizacji projektu: styczeń-luty 2022