[Analiza] Zastrzeżenia do opinii biegłych sądowych

Przeprowadziliśmy analizę opinii biegłych sądowych sporządzonych w 2020 roku na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa w 1951 roku. Wyceniane przedsiębiorstwo zostało najpierw przejęte w zarząd przymusowy, a następnie znacjonalizowane. Jedna z opinii odnosiła się do wartości składników majątku przedsiębiorstwa, druga natomiast bardziej racjonalnie analizowała wartość przedsiębiorstwa metodą kapitalizacji inwestycji oraz metodą dodatkowych zysków.

Naszym zadaniem było wykazanie błędów i nieścisłości merytorycznych w w/w opiniach. Analiza wykazała, że kluczowym czynnikiem przesądzającym o rażącym zaniżeniu wartości przedsiębiorstwa w opiniach biegłych sadowych było całkowicie błędne podejście do kwestii przeliczenia wartości przedsiębiorstwa wyrażonego z złotych z 1951 roku na wartość w złotych z 2020 roku.

W związku z powyższym oprócz wskazania i opisania niedociągnięć merytorycznych w opiniach biegłych, główną część naszego opracowania zajęły analizy dotyczące kwestii indeksacji oraz jej wpływu na wartość przedsiębiorstwa.

Termin realizacji projektu: grudzień 2020