[WYCENA] Spółka usługowa

Przeprowadziliśmy wycenę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to podmiot usługowy o unikalnym doświadczeniu w zakresie integracji najnowocześniejszych technologii multimedialnych, wizualnych i dźwiękowych. Jego podstawowa działalność to projektowanie i wykonawstwo: rozwiązań audiowizualnych, automatyki budynkowej, instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, instalacji słaboprądowych oraz instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych. Spółka realizuje duże projekty w ramach współpracy B2B, a także instalacje „inteligentnych domów” dla klientów indywidualnych.

Wycena została wykonana w związku z prowadzeniem negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem i/lub objęciem udziałów spółki.

Wycena została przeprowadzona dwoma metodami: dochodowąmetodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz mieszaną – metodą szwajcarską. Na taki dobór metod wyceny złożyły się m.in. poniższe czynniki:

  • Spółka jest spółką usługową, której finansowe efekty działalności w niewielkim stopniu zależą od posiadanego majątku materialnego.
  • Podpisane kontrakty na rok 2018, zawarte z pewnymi, solidnymi kontrahentami, z którymi spółka z sukcesem współpracowała w przeszłości, zapewniają wzrost przychodów w stosunku do roku 2017 i dają bardzo dużą szansę na osiągnięcie atrakcyjnej rentowności na poziomie EBITDA.
  • Spółka posiada dużą zdolność do generowania coraz większej sprzedaży w kolejnych latach.
  • Spółka dysponuje dużym potencjałem i planami eksportu usług.
  • Spółka planuje skoncentrować się na pozyskiwaniu kontraktów bardziej specjalistycznych niż w przeszłości, co ma zapewnić skokowy wzrost rentowności.
  • Trudne dwa ostatnie lata 2016 i 2017 powodują, że proste odniesienie do ostatnich wyników historycznych zaburzyłoby obraz rzeczywistej wartości Spółki Wycenianej.

Aby:

  • wyeliminować wpływ na wycenę spółki perturbacji, jakie miały miejsce w latach 2016-2017 (i jak się wydaje, miały jednorazowy charakter),
  • uwzględnić fakt, że spółka ma realne perspektywy na dalszy dynamiczny rozwój,

wybrano dochodowe podejście do wyceny. Zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego, w tym wypadku udziałowców spółki.

Zawirowania w wynikach finansowych, których doświadczyła spółka, były istotnym czynnikiem przemawiającym za przeprowadzeniem szacunku wartości jeszcze jedną metodą wyceny uwzględniającą odmienne spojrzenie na wartość Spółki. W tym celu zastosowano metodę mieszaną. Jedną z istotnych zalet metod mieszanych jest to, że pozwalają w sposób nieuznaniowy oszacować wartość wynikającą z dwóch odmiennych podejść do wyceny: historycznego (metoda majątkowa) i perspektywicznego (metoda dochodowa).

Termin realizacji projektu: luty 2018