[WYCENA] Spółka z branży spożywczej - crowdfunding

Na potrzeby platformy crowdfundingowej dokonaliśmy oszacowania wartości spółki zajmującej się handlem produktami spożywczymi. Ze względu na specyfikę projektu zakładającą pozyskanie od podmiotu wycenianego mniejszej niż standardowo ilości informacji, oszacowanie wartości odbyło się w sposób uproszczony, bez przeprowadzenia pełnego procesu wyceny.

Wyznaczyliśmy wartość majątkową, porównawczą (rynkową) oraz dochodową. Zastosowaliśmy metody:

  • majątkową – wartości aktywów netto (WAN),
  • rynkową – opartą o wskaźniki C/Z (cena/zysk), C/WK (cena/wartość księgowa) oraz C/S (cena/przychody ze sprzedaży),
  • dochodowązdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.

Następnie wyniki w/w oszacowań zostały przedstawione w formie graficznej i wskazany został przedział najbardziej prawdopodobnej wartości wycenianego przedsiębiorstwa.

Termin realizacji projektu: sierpień-wrzesień 2021