[WYCENA] Wycena przedsiębiorstwa usługowego

Zakończyliśmy wycenę przedsiębiorstwa usługowego. Podmiot wyceniany posiada długą historią rynkową i planuje w najbliższych latach realizację inwestycji umożliwiających znaczne poszerzenie zakresu świadczonych usług w zakresie certyfikacji i usług laboratoryjnych.

Metoda wyceny spółki została wybrana tak, aby wziąć pod uwagę strukturę przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko jako sumę wartości poszczególnych składników majątku. W zrealizowanym projekcie zastosowaliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity). Metoda ta bazuje na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego.

Termin realizacji projektu: marzec – maj 2020