[WYCENA] Wycena spółki handlowej – branża medyczna

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu, którego głównym przedmiotem działalności od 25 lat jest specjalistyczny handel produktami medycznymi.

Wycena została wykonana przy założeniu kontynuacji i rozwoju aktualnie prowadzonej działalności. Spółka planuje rozwój oraz wdrażanie nowych usprawnień biznesowych, które powinny skutkować dalszą poprawą wyników finansowych w przyszłości. Spółka charakteryzuje się bardzo dużą powtarzalnością i przewidywalnością poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat.

W związku z powyższym do oszacowania wartości spółki zastosowaliśmy metodę dochodową DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) opartą na długim okresie prognoz szczegółowych.

Termin realizacji projektu: październik – listopad 2020