[WYCENA] Wycena spółki handlowo-produkcyjnej metodą mieszaną

Przeprowadziliśmy wycenę spółki handlowo-produkcyjnej działającej od ponad 25 lat w branży spożywczej. Ze względu na zdolność do generowania korzyści ekonomicznych w przyszłości oraz fakt posiadania przez spółkę znacznego majątku trwałego (nieruchomości, maszyny, środki transportu) zastosowaliśmy metodę szwajcarską (metoda mieszana). Składowymi metodami wyceny były: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda dochodowa) oraz metoda skorygowanych aktywów netto (metoda majątkowa).

Metody mieszane wyceny są uzupełnieniem skrajnych podejść reprezentowanych przez metody majątkowe i dochodowe, a celem ich stosowania jest łagodzenie niedoskonałości obu metod oraz wyznaczenie jednej liczby pokazującej uśrednioną, prawdopodobną i wiarygodną wartość wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda szwajcarska, jako jedna z metod mieszanych, zakłada dwukrotnie większy wpływ wyceny dochodowej niż majątkowej na wartość przedsiębiorstwa.

Termin realizacji projektu: styczeń – marzec 2021