[WYCENA] Wycena spółki z branży elektronicznej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki zajmującej się produkcją samodzielnie opracowywanych urządzeń i komponentów wykorzystywanych w instalacjach oświetleniowych. Spółka posiada własne stanowiska pomiarowe i laboratoryjne, a dział konstrukcyjny opracowuje stale nowe urządzenia. Produkowane urządzenia znajdują zastosowanie w oświetleniu muzealnym, iluminacji architektonicznej, podświetlaniu fontann oraz w doświetlaniu roślin.

Celem wyceny było ustalenie wartości spółki w związku z rozważaną zmianą umowy spółki.

Zleceniodawca wskazał, że wycena powinna zostać wykonana metodą dochodową i powinna oszacować wartość spółki przy założeniu kontynuacji aktualnie prowadzonej działalności.

Zastosowaliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego, w tym wypadku wspólników. Spółka jest podmiotem rentownym i planuje kontynuować aktualnie prowadzoną działalność, tak więc wykorzystanie powyższej metody było racjonalne jako pozwalającej wycenić efekt przyszłych działań spółki.

We współpracy ze spółką przygotowaliśmy prognozy finansowe. Koszt kapitału oszacowaliśmy opierając się na danych porównywalnych pochodzących z rynków finansowych.

Termin realizacji projektu: czerwiec-lipiec 2019