[WYCENA] Znak towarowy – branża szkoleniowa

Na potrzeby planowanej transakcji zbycia na rzecz podmiotu powiązanego dokonaliśmy wyceny znaku towarowego, który wykorzystuje grupa podmiotów w branży szkoleniowej.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach świata. Pełni również funkcję znaku firmowego dla grupy spółek oferujących usługi szkoleniowe (głównie wyjazdowe).

Ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniami wynikającymi z pandemii Covid-19 oraz mając na uwadze zakończenie współpracy z kluczowym kontrahentem, a także zmieniającą się sytuację podatkową, byłoby niezmiernie trudno przygotować racjonalne prognozy dotyczące przyszłych korzyści ekonomicznych wynikających z posługiwania się znakiem towarowym. Z tego powodu dochodowe metody wyceny znaków towarowych okazały się nieadekwatne.

Analiza wykazała, że do wyceny znaku towarowego najbardziej adekwatne będą metody kosztowe. Ze względu na trudność odtworzenia wszystkich działań, które doprowadziły dany znak towarowy do bieżącego stanu, metoda reprodukcji i kosztu historycznego są trudne w praktycznym zastosowaniu i przez to mniej popularne. Dodatkowo metoda kosztów historycznych nie uwzględnia bieżących cen, które mogą być istotnie różne od kosztów poniesionych w przeszłości.  Zastosowano zatem metodę kosztów wymiany (zastąpienia), jako najbardziej adekwatną spośród metod kosztowych.

Warto zwrócić uwagę, że według materiałów dostępnych na stronie internetowej WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) metoda kosztów wymiany (zastąpienia) może być przydatna m.in. przy szacowaniu ceny docelowej w negocjacjach dotyczących zakupu danego aktywa niematerialnego oraz do wyznaczania ceny transferowej.

Termin realizacji projektu: kwiecień - czerwiec 2021