[WYCENA] Znak towarowy z branży gastronomicznej

Wykonaliśmy wycenę znaku towarowego na potrzeby potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji zrealizowanej w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach europejskich.

Dzień wyceny to 31 marca 2020 roku, czyli początek pandemii.

Ze względu na panującą w tamtym momencie dużą niepewność co do przyszłej działalności oznaczanej znakiem towarowym metody dochodowe okazały się nieadekwatne. Analiza wykazała, że najczęściej podnoszone w literaturze wady metod kosztowych mają ograniczony wpływ na możliwość wyceny znaku towarowego tymi metodami. Uwzględniając dodatkowo fakt, że właściciel znaku dysponował dokładnymi kosztami związanymi z jego opracowaniem, ochroną i promocją, do wyceny zastosowano metodę kosztu historycznego, jako najbardziej adekwatną spośród metod kosztowych.

Termin realizacji projektu: maj - czerwiec 2021