[WYCENA] Spółka z branży spożywczej - crowdfunding

Na potrzeby platformy crowdfundingowej dokonaliśmy oszacowania wartości spółki zajmującej się handlem produktami spożywczymi. Ze względu na specyfikę projektu zakładającą pozyskanie od podmiotu wycenianego mniejszej niż standardowo ilości informacji, oszacowanie wartości odbyło się w sposób uproszczony, bez przeprowadzenia pełnego procesu wyceny.

 

[Analiza] Zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego

Przeprowadziliśmy analizę opinii uzupełniającej biegłego sądowego sporządzonej w maju 2021 roku na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa w 1951 roku.

 

[Analiza] Prognoza przychodów i kosztów - spółka gamingowa

Dla spółki z branży GameDev opracowaliśmy prognozę przychodów i kosztów na podstawie danych rynkowych oraz informacji pochodzących ze spółki. Wynikiem prac było opracowanie prezentujące zbiorczo przychody i koszty oraz arkusz Excela pozwalający na ich dokładniejszą analizę.

 

[Finansowanie] Podmiot deweloperski

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania prywatnego (pożyczka) w kwocie 0,5 mln złotych dla podmiotu realizującego projekt deweloperski pod Krakowem. Pożyczkodawcą był inwestor prywatny.

 

[Doradztwo] Sprzedaż pakietu akcji oraz pozyskanie finansowania

Doradzaliśmy spółce z branży farmaceutycznej w zakresie możliwości sprzedaży pakietu istniejących akcji oraz pozyskania kapitału z nowej emisji w drodze oferty publicznej. Transakcja miała realizować kilka celów biznesowych i angażować obecnych akcjonariuszy oraz nowych inwestorów. Wielkość ofert nie przekraczała 1 mln euro, co oznaczało możliwość dokonania operacji bez konieczności pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

 

[WYCENA] Znak towarowy – branża szkoleniowa

Na potrzeby planowanej transakcji zbycia na rzecz podmiotu powiązanego dokonaliśmy wyceny znaku towarowego, który wykorzystuje grupa podmiotów w branży szkoleniowej.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach świata. Pełni również funkcję znaku firmowego dla grupy spółek oferujących usługi szkoleniowe (głównie wyjazdowe).

 

[WYCENA] Znak towarowy z branży gastronomicznej

Wykonaliśmy wycenę znaku towarowego na potrzeby potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji zrealizowanej w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach europejskich.

Dzień wyceny to 31 marca 2020 roku, czyli początek pandemii.

 

[WYCENA] Wycena spółki handlowo-produkcyjnej metodą mieszaną

Przeprowadziliśmy wycenę spółki handlowo-produkcyjnej działającej od ponad 25 lat w branży spożywczej. Ze względu na zdolność do generowania korzyści ekonomicznych w przyszłości oraz fakt posiadania przez spółkę znacznego majątku trwałego (nieruchomości, maszyny, środki transportu) zastosowaliśmy metodę szwajcarską (metoda mieszana). Składowymi metodami wyceny były: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda dochodowa) oraz metoda skorygowanych aktywów netto (metoda majątkowa).