[Doradztwo] Sprzedaż pakietu akcji oraz pozyskanie finansowania

Doradzaliśmy spółce z branży farmaceutycznej w zakresie możliwości sprzedaży pakietu istniejących akcji oraz pozyskania kapitału z nowej emisji w drodze oferty publicznej. Transakcja miała realizować kilka celów biznesowych i angażować obecnych akcjonariuszy oraz nowych inwestorów. Wielkość ofert nie przekraczała 1 mln euro, co oznaczało możliwość dokonania operacji bez konieczności pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

 

[WYCENA] Znak towarowy – branża szkoleniowa

Na potrzeby planowanej transakcji zbycia na rzecz podmiotu powiązanego dokonaliśmy wyceny znaku towarowego, który wykorzystuje grupa podmiotów w branży szkoleniowej.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach świata. Pełni również funkcję znaku firmowego dla grupy spółek oferujących usługi szkoleniowe (głównie wyjazdowe).

 

[WYCENA] Znak towarowy z branży gastronomicznej

Wykonaliśmy wycenę znaku towarowego na potrzeby potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji zrealizowanej w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Znak jest zarejestrowany w Polsce i wybranych krajach europejskich.

Dzień wyceny to 31 marca 2020 roku, czyli początek pandemii.

 

[WYCENA] Wycena spółki handlowo-produkcyjnej metodą mieszaną

Przeprowadziliśmy wycenę spółki handlowo-produkcyjnej działającej od ponad 25 lat w branży spożywczej. Ze względu na zdolność do generowania korzyści ekonomicznych w przyszłości oraz fakt posiadania przez spółkę znacznego majątku trwałego (nieruchomości, maszyny, środki transportu) zastosowaliśmy metodę szwajcarską (metoda mieszana). Składowymi metodami wyceny były: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (metoda dochodowa) oraz metoda skorygowanych aktywów netto (metoda majątkowa).

 

[Finansowanie] Zakład konstrukcji stalowych

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania od inwestora prywatnego (pożyczka) w kwocie 0,5 mln złotych dla zakładu zajmującego się produkcją konstrukcji stalowych. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego koniecznego do realizacji dużego kontraktu.

 

[Analiza] Zastrzeżenia do opinii biegłych sądowych

Przeprowadziliśmy analizę opinii biegłych sądowych sporządzonych w 2020 roku na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa w 1951 roku. Wyceniane przedsiębiorstwo zostało najpierw przejęte w zarząd przymusowy, a następnie znacjonalizowane. Jedna z opinii odnosiła się do wartości składników majątku przedsiębiorstwa, druga natomiast bardziej racjonalnie analizowała wartość przedsiębiorstwa metodą kapitalizacji inwestycji oraz metodą dodatkowych zysków.

 

[WYCENA] Wycena spółki zajmującej się hurtowym handlem produktami spożywczymi

Przeprowadziliśmy wycenę spółki, której głównym przedmiotem działalności jest międzynarodowy handel produktami mleczarskimi. Wieloletnia działalność pozwoliła jej wypracować solidne relacje biznesowe oraz zbudować bazę stałych dostawców i odbiorców towarów.

 

[WYCENA] Wycena spółki handlowej – branża medyczna

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu, którego głównym przedmiotem działalności od 25 lat jest specjalistyczny handel produktami medycznymi.