Planując rozpoczęcie własnej działalności przyszły przedsiębiorca dla własnego komfortu powinien szczegółowo opisać, co, jak, kiedy i komu pragnie zaoferować oraz w jaki sposób to nastąpi. Dokładne scharakteryzowanie planowanego przedsięwzięcia poprzez biznesplan pozwoli uniknąć przedsiębiorcy kłopotliwych sytuacji, a także uświadomi potencjalne trudności.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan, czy też plan biznesu, to dokument, w którym zawarta jest ocena opłacalności projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Powinny być w nim ujęte informacje dotyczące każdego aspektu działania przedsiębiorstwa: kwestie finansowania, zatrudnienia, marketingu, konkurencji, forma organizacyjno-prawna, planowane dochody.

Biznesplan jest użyteczny dla przedsiębiorcy, który powinien dokładnie przemyśleć każdy aspekt funkcjonowania przyszłej firmy oraz kluczowy dla pozyskania finansowania ze strony inwestorów.

Co zawiera dobrze zrobiony biznesplan?

Trudno jest wybierać najbardziej istotne punkty, które powinny być zawarte w biznesplanie, gdyż wszystkie tworzą logiczną całość i wizję planowanego przedsięwzięcia. Jednak w celu systematyzującym warto przedstawić punkty, które koniecznie powinien zawierać profesjonalnie zrobiony biznesplan. Im więcej szczegółów tym lepiej - wiedza na temat biznesu i jego funkcjonowania musi zostać uporządkowana zanim wykona się jakiekolwiek ruchy związane z zakładaniem działalności, czy pozyskiwaniem finansowania.

Biznesplan - najważniejsze punkty

Elementy biznesplanu

Najważniejsze punkty, które powinien zawierać biznesplan to:

1.      Streszczenie przedsięwzięcia

Krótki tekst, syntetyzujący poniższe punkty, przedstawiający najważniejsze, przykuwające uwagę, wnioski. Streszczenie to pierwsza część biznesplanu, która jednocześnie może pokazać przedsiębiorstwo i przyszłe przedsiębiorstwo z profesjonalnej strony.

2.      Charakterystyka przedsiębiorstwa

To część, w której powinny zostać zawarte najważniejsze punkty związane z danymi przedsiębiorstwa m.in.:

 • dane osobowe właściciela/właścicieli przedsiębiorstwa,
 • logo przedsiębiorstwa,
 • nazwa i forma organizacyjno-prawna,
 • zakres działalności,
 • lokalizacja,
 • misja i wizja przedsiębiorstwa a także wartości i cele,
 • struktura organizacyjna.

3.      Analiza strategiczna z uproszczoną analizą SWOT

W tym punkcie powinna zostać opisana w sposób uproszczony analiza strategiczna, obejmująca uproszczoną analizę mocnych i słabych stron firmy oraz jej szans i zagrożeń (SWOT) i przynajmniej dwa przedsiębiorstwa konkurencyjne. Warto też przeprowadzić analizę porównawczą, tzn, benchmarking w celu zbadania i ew. wdrożenia sprawdzonych rozwiązań, stosowanych u konkurencji.

4.      Informacje o produkcie lub usłudze

W tym punkcie powinny znaleźć się szczegółowe dane opisujące główny produkt (usługę) przedsiębiorstwa. Jeżeli przeprowadzone zostały badania lub testy to idealne miejsce na ich przedstawienie. Sam opis produktu powinien zawierać:

 • cechy wyróżniające, stanowiące przewagę konkurencyjną,
 • aktualną fazę cyklu życia produktu,
 • fotografię w formie załącznika (jeśli dotyczy),
 • informację o ochronie praw autorskich (np. licencja, patent).

5.      Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia

Powinna zawierać odpowiedź na pytania ilu pracowników będzie potrzebowała firma i czym będą się zajmowali. Czy na początku struktura będzie inna niż w przyszłości? Jaka będzie forma ich zatrudnienia? Co będzie leżało w zakresie ich obowiązków?

Ważne jest także określenie, w jaki sposób i kto będzie zarządzał zasobami ludzkimi, czy będzie to właściciel, czy w przyszłości dodatkowy specjalista.

6.      Plan techniczny

Czyli punkt określający ilość środków potrzebnych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności oraz to skąd zostaną pozyskane. Plan techniczny opisuje także przewidywaną wielkość produkcji, koszty inwestycji, remontów i pozyskiwania zaopatrzenia.

7.      Plan marketingowy

Prawidłowo dobrane i zaplanowane działania marketingowe stanowią ogromne wsparcie dla rozwijającej się firmy. Standardowo przygotowuje się plan marketingowy na pół roku, który zawiera streszczenie menedżerskiej, bieżącą analizę sytuacji rynkowej. wnioski z analizy SWOT, zdefiniowanie persony oraz strategie i cele marketingowe wraz z opisem działań i niezbędnych narzędzi, potrzebnych do jej wdrożenia.

W planie marketingowym musi znaleźć się także sposób kontroli jego realizacji oraz budżet marketingowy.

8.      Plan finansowy

Bardzo ważny punkt, który powinien przedstawiać wizję wydatków i dochodów w kilkuletniej perspektywie. Plan finansowy przedstawia zasoby, które są niezbędne do funkcjonowania firmy w perspektywie krótko- i długoterminowej. Określa także osobę, która będzie odpowiedzialna za kontrolę finansów.

W tym punkcie należy określić z jakiego źródła kapitału będzie korzystać przedsiębiorca - czy będzie to kapitał własny, dotacje, pożyczki lub jeszcze inne możliwości finansowania.

W planie finansowym powinno określić się także harmonogram oraz listę potencjalnych wykonawców.  

9.      Analiza rynku

Analiza rynku skupia się na przyszłych klientach oraz rynku, w ramach którego będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo. Powinien się w nim znaleźć opis otoczenia firmy, aktualna analiza branży i przewidywania dotyczące jej rozwoju. Jeśli dostępne są badania grupy docelowej to należy umieścić je w tym punkcie biznesplanu.

Analiza rynku obejmuje również opisanie Twoich dostawców, konkurencji, grupy docelowej z podziałem na segmenty oraz szczegółowo określony popyt na oferowane produkty lub usługi.

10.  Podsumowanie

W podsumowaniu powinny znaleźć się elementy dotyczące przewidywań związanych z powodzeniem oraz analiza ryzyka, a także trudności, które mogą dotknąć przedsiębiorstwo.

Jest to także część biznesplanu, w której może znaleźć się harmonogram działań.

11.  Załączniki

czyli dokumentacja potwierdzająca zawarte w biznesplanie informacje. Mogą obejmować: życiorysy kluczowych osób, projekty i dane techniczne, dokumenty patentowe, o prawach autorskich, badania i analizy na temat produktu/usługi i rynku, informacje o umowach przedwstępnych, zamówieniach itp., schemat struktury organizacyjnej firmy oraz ewentualne dane dotyczące profesjonalnych konsultantów i biegłych księgowych.