[ANALIZA] Recenzja analizy opłacalności inwestycji w farmę wiatrową

Na zlecenie potencjalnego inwestora zrecenzowaliśmy analizę efektywności inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej. Zweryfikowaliśmy założenia przyjęte do skonstruowania prognoz finansowych, realność przyjętych wartości oraz kompletność założeń. Przeanalizowaliśmy również część obliczeniową pod kątem poprawności rachunkowej i metodologicznej.

 

Główne wnioski wynikające z naszej pracy można zawrzeć w następujących punktach:

  1. Kluczem do oceny atrakcyjności projektu było wprowadzane prawo o odnawialnych źródłach energii (OZE).
  2. W projekcji finansowej najprawdopodobniej przeszacowano zdolność wytwórczą farmy wiatrowej o 1/3.
  3. Poprawne ujęcie niektórych czynników zawartych w projekcji finansowej może wpłynąć na zmianę wyniku oceny efektywności inwestycji (NPV).
  4. Najważniejsze koszty (turbiny, ich montaż i serwis oraz budowa Głównego Punktu Zasilania) powinny być dokładniej rozpisane i poddane głębszej analizie.

Termin realizacji projektu: listopad 2013