Wycena spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&APrzeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie). Ponieważ spółka nie prowadziła działalności operacyjnej a głównym jej majątkiem były udziały w spółce akcyjnej i znaki towarowe, wycena została wykonana metodą skorygowanych aktywów netto.

Przeanalizowaliśmy składniki majątku spółki oraz jej pasywa i dokonaliśmy odpowiednich korekt. Szczególnym wyzwaniem była wycena posiadanych przez spółkę znaków towarowych.

Sporządzony przez nas dokument został złożony w sądzie rejestrowym.

Termin realizacji projektu: lipiec 2016