[Doradztwo] Publiczna emisja obligacji spółki z branży pożyczkowej

Dla spółki z branży pożyczek konsumenckich przygotowaliśmy dokumentację pozwalającą na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczyliśmy kompleksowe usługi doradcze związane z procesem emitowania tychże obligacji.

Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Doradzaliśmy emitentowi w całym procesie wspierając go w korespondencji z KNF oraz negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi (np. domem maklerskim, administratorem zabezpieczeń). Służyliśmy również pomocą w trakcie akcji promocyjnej.

Zakres naszych usług obejmował m.in.:

 1. Doradztwo w zakresie przygotowania do procesu pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji w następujących obszarach:
  1. konstrukcja obligacji (forma, kowenanty, wbudowane opcje itp.),
  2. rodzaj opracowań i zawartość materiałów informacyjnych,
  3. informacje upubliczniane w związku z emisją obligacji,
  4. komunikacja z rynkiem (strona internetowa).
 2. Przygotowanie wzorów dokumentacji w zakresie publicznej emisji obligacji:
  1. uchwały emisyjne (Zarządu oraz w razie potrzeby Walnego Zgromadzenia Wspólników i/lub Rady Nadzorczej),
  2. dokumentacja zgodna z ustawą o obligacjach oraz ustawą o ofercie publicznej, w tym: Warunki Emisji Obligacji, Propozycja Nabycia Obligacji, Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, Memorandum Emisyjne (dokument, o którym mowa w art. 7 ust. 8a Ustawy o ofercie publicznej zawierający m.in. podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego oraz istotnych czynnikach ryzyka), tabele odsetkowe.
 3. Wsparcie w wyborze oraz w negocjacjach warunków współpracy z podmiotami trzecimi zaangażowanymi w emisję:
  1. domem maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji,
  2. administratorem zabezpieczeń,
  3. agentem dokumentacyjnym.
 4. Doradztwo i wsparcie w zakresie opracowania akcji promocyjnej, o której mowa w Ustawie o Ofercie:
  1. zawartość materiałów promocyjnych,
  2. harmonogram akcji promocyjnej,
  3. podmioty zaangażowane w akcję promocyjną,
  4. interakcja z Komisją Nadzoru Finansowego.
 5. Kompleksowe doradztwo i konsulting w przeprowadzeniu emisji obligacji, w tym dotyczące:
  1. sposobu przeprowadzania emisji zgodnego z Ustawą o ofercie publicznej,
  2. kolejności działań formalnych (podejmowanie uchwał, podpisywanie umów),
  3. zachęt do niezwłocznego opłacania obejmowanych obligacji przez inwestorów,
  4. dystrybucji materiałów emisyjnych,
  5. przyjmowania deklaracji przyjęcia propozycji nabycia,
  6. przydziału obligacji,
  7. ustanowienia zabezpieczeń,
  8. zakładania ewidencji obligacji w domu maklerskim.
 6. Doradztwo w zakresie sposobów prowadzenia akcji promocyjnej, której celem było pozyskanie inwestorów potencjalnie zainteresowanych subskrybowaniem obligacji.

Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2018