[WYCENA] Wycena spółki z branży medialnej

Dokonaliśmy wyceny pakietu akcji spółki z branży medialnej. W momencie wyceny akcje spółki były przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

Zgodnie ze wskazaniem zleceniodawcy wycena została przeprowadzona w oparciu o kursy rynkowe akcji spółki.

Ze względu na niską płynność notowanych akcji musieliśmy opracować dedykowany model wyceny. Wykorzystaliśmy w tym celu średnie, które wymieniają: Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zastosowaną metodę poparliśmy merytorycznym uzasadnieniem.

Uzyskana w toku wyceny szacunkowa wartość pojedynczej akcji została przez nas skorygowana o dyskonto związane ze specyficznymi czynnikami dotyczącymi spółki, jej akcji i wielkością wycenianego pakietu.

Termin realizacji projektu: październik 2018