[WYCENA] Wycena spółki z branży konstrukcji stalowych

Wyceniliśmy 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności wycenionego podmiotu jest: produkcja konstrukcji stalowych, obudów urządzeń mechanicznych, prefabrykacja i montaż rurociągów dla energetyki i innych gałęzi przemysłowych, kompleksowe usługi dla elektrowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych, a także projekty i analizy dla energetyki.

Referencje spółki obejmują setki wykonanych wyrobów dla elektrowni gazowych i elektrowni parowo-gazowych, a także rurociągi rafineryjne, dla elektrowni oraz elektrociepłowni.

W celu dokonania wyceny wartości spółki zastosowano następujące metody:

  • metodę skorygowanych aktywów netto [metoda majątkowa] oraz
  • metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity) [metoda dochodowa].

Spółka prowadzi działalność operacyjną, jest rentowna, a kontynuacja działalności jest niezagrożona, zatem metoda likwidacyjna była nieadekwatna. Dodatkowo spółka, jako podmiot produkcyjno-usługowy, posiada majątek o dużej wartości, który jest wykorzystywany w bieżącej działalności, zaś posiadane nieruchomości figurują w bilansie w cenach nabycia sprzed wielu lat, a więc istotnie niższych od ich obecnej wartości rynkowej, zatem metoda aktywów netto (wartości księgowej) mogła prowadzić do dużego błędu w oszacowaniu wartości majątkowej przedsiębiorstwa. Ze względu na fakt, że dużą część majątku stanowią środki trwałe (często w pełni zamortyzowane) nabyte wiele lat temu, które nie są obecnie dostępne na rynku (obecne zamienniki wykorzystują nowe technologie, posiadają inne funkcje i parametry techniczne) trudno byłoby skutecznie zastosować metodę odtworzeniową.

Zatem spośród majątkowych metod wyceny, jako najbardziej adekwatna i dokładna metoda oszacowania wartości spółki, została wybrana metoda skorygowanych aktywów netto.

Spółka jest podmiotem rentownym i planuje nie tylko kontynuować, ale i rozwijać prowadzoną działalność. Racjonalnym jest zatem wykorzystanie do jej wyceny metody pozwalającej wycenić efekt przyszłych działań spółki.

Metody dochodowe wyceny:

  • pozwalają uwzględnić planowany stabilny wzrost przychodów spółki i zakładane inwestycje,
  • uwzględniają czynniki nieujęte w metodzie skorygowanych aktywów netto, np.: renomę wśród odbiorców, know how, wartość posiadanych zasobów ludzkich,
  • traktują przedsiębiorstwo jako całość, a nie tylko jako sumę wartości poszczególnych składników majątku,
  • powinny być stosowane tylko w przypadku, gdy dalsza działalność wycenianego przedsiębiorstwa nie jest zagrożona.

Mając na uwadze powyższe czynniki i uwarunkowania do wyceny spółki w podejściu dochodowym zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego, w tym wypadku udziałowców spółki.

Termin realizacji projektu: maj-czerwiec 2018