[WYCENA] Portfel znaków towarowych – branża spożywcza

Na potrzeby właścicieli dokonaliśmy wyceny portfela znaków towarowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej. Znaki towarowe wchodzące w skład portfela są zarejestrowane lub zgłoszone do ochrony w urzędzie patentowym w Polsce. Jeden ze znaków pełni funkcję znaku firmowego, a pozostałe znaki służą do oznaczania produktów oraz są wykorzystywane w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa.

Wyceniane znaki towarowe wykorzystywane są do oznaczania grupy produktów, których sprzedaż ma nadal dynamicznie rosnąć, a wyniki dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa uwiarygadniają prognozowaną dynamikę sprzedaży. Zaś branża spożywcza należy do branż, w których znaki towarowe mają przeważnie duży wpływ na wartość przedsiębiorstw - wg firmy konsultingowej Interbrand, w przypadku branży „Żywność i napoje” znaki towarowe przeciętnie odpowiadają za 55% wartości przedsiębiorstwa.

Analiza, uwzględniająca m.in. w/w uwarunkowania, wykazała, że do wyceny portfela znaków towarowych najbardziej adekwatne będą metody dochodowe. W branży, do której należą produkty oznaczanie znakami towarowymi wchodzącymi w skład portfela znaków towarowych, jest stosunkowo dużo informacji o rynkowych stawkach opłat licencyjnych. Ze względu na ten fakt oraz biorąc pod uwagę, że literatura fachowa wskazuje na tę metodę, jako jedną z najlepszych, do wyceny portfela znaków towarowych zastosowano metodę zwolnienia z opłat licencyjnych (ang. Royalty Relief method lub Relief from Royalty method).

Warto zwrócić uwagę, że metoda zwolnienia z opłat licencyjnych jest wskazana tak w normie ISO 10668:2010, jak i w standardzie IVS 210 aktywa niematerialne opublikowanym przez International Valuation Standards Council jako jedna z metod dochodowych zalecanych do wyceny znaków towarowych (marek).

Termin realizacji projektu: listopad-grudzień 2021