[WYCENA] Wycena spółki z branży metalowej

Przeprowadziliśmy oszacowanie wartości spółki działającej w branży metalowej. Jej działalność koncentruje się w czterech podstawowych obszarach:

  • cięcie blach,
  • obróbka plastyczna,
  • obróbka mechaniczna,
  • produkcja wyrobów własnych.

Firma jest dojrzałym, stabilnym i rentownym przedsiębiorstwem, ale równocześnie nadal się rozwija i czyni inwestycje, które przyniosą kolejne pozytywne efekty w przyszłości. W związku tym do jej wyceny wykorzystaliśmy metodę dochodową (konkretniej metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), która pozwala uwzględnić wyżej wymienione czynniki.

Termin realizacji projektu: sierpień – październik 2021